สำนักชลประทานที่ 10 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ให้แก่ข้าราชการซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
และหัวหน้างานเกษตรชลประทาน ของโครงการต่างๆ ในเขตสำนักชลประทานที่ 10 
จำนวน  70 คน
ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2548
ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี