มาตรฐานการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักชลประทานที่ 10
ส่วนวิศวกรรมบริหาร   กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา 
ลำดับที่ ตำแหน่ง ระดับ  7 ระดับ  6 ระดับ  5 ระดับ      4 ระดับ  3 อัตรากำลัง หมายเหตุ
ปัจจุบัน(คน)
1 นักธรณีวิทยา 3 - - - - 3  
2 นายช่างเครื่องกล 4 - - - - 1 1  
3 ช่างก่อสร้างชั้น  3 - - - - - 1  
4 ช่างก่อสร้างชั้น 2 - - - - - 1  
5 พนักงานขับรถยนต์ - - - - - 1  
                 
                 
                 
                 
              7  
ประกอบด้วยงาน
งานเจาะสำรวจธรณีฐานรากของโครงการอ่างฯ  4 โครงการ   (จำนวน 9 หลุม)
งานสำรวจ แหล่งยืมดินของโครงการอ่างฯ 4 โครงการ   (ดิน 50,000 ลบ.ม.)
งานปรับปรุงฐานรากประเภทที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
งานศึกษาธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1 โครงการ
งานวิชาการวิศวกรรมธรณีประเภทที่ 1 จำนวน 5 โครงการ
งานวิชาการวิศวกรรมธรณีประเภทที่ 2 จำนวน 1 โครงการ
งานวิชาการปฐพีกลศาสตร์ 7 โครงการ