ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนวิศวกรรมบริหาร

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนเครื่องจักรกล

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

โครงการชลประทานลพบุรี

โครงการชลประทานสระบุรี

โครงการชลประทานอยุธยา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10

โครงการก่อสร้าง 1/10

โครงการก่อสร้าง 2/10