จุดตรวจวัดที่ 28 : อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
ประเภทแหล่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ห้วยหินขาว
โครงการ : ชลประทานสระบุรี
ท้องที่ : ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 56' 18" 140 37' 43"
WGS 1000 56' 05"  140 37' 49"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
24 มีนาคม 2547 15.35 น. 31.30 242.00 0.1 121.10 6.30 8.20
3 มิถุนายน 2547 15.00 น. 33.50 238.00 0.1 118.80 9.23 7.87
8 กรกฎาคม 2547 14.30 น. 30.70 239.00 0.1 119.40 7.91 7.94
24 สิงหาคม 2547 14.20 น. 32.60 228.00 0.1 113.80 7.03 7.67
7 กันยายน 2547 14.40 น. 30.60 297.00 0.1 148.50 9.01 7.48
14 ตุลาคม 2547 15.55 น. 31.40 242.00 0.1 121.20 11.09 7.86
10 พฤศจิกายน 2547 14.55 น. 30.50 232.00 0.1 116.10 5.93 8.01
8 ธันวาคม 2547 13.40 น. 24.10 236.00 0.1 118.20 8.14 8.20
12 มกราคม 2548 15.00 น. 26.60 236.00 0.1 118.00 7.39 7.79
11 กุมภาพันธ์ 2548 15.15 น. 30.00 217.00 0.1 108.40 6.78 7.99
16 มีนาคม 2548 16.20 น. 29.20 218.00 0.1 108.80 3.51 7.90
18 เมษายน 2548 10.00 น. 31.30 210.00 0.1 105.20 5.49 7.91
16 พฤษภาคม 2548 10.50 น. 31.40 225.00 0.1 112.40 4.82 7.59
20 มิถุนายน 2548 11.40 น. 30.40 196.80 0.1 98.40 4.24 7.78
27 กรกฎาคม 2548 10.05 น. 30.20 189.90 0.1 95.00 6.03 7.98
25 สิงหาคม 2548 14.30 น. 32.40 217.00 0.1 108.60 7.56 8.26
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง