จุดตรวจวัดที่ 27 : อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว
ประเภทแหล่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ห้วยลี่
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้
ท้องที่ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 56' 05" 140 31' 32"
WGS 1000 55' 52"  140 31' 38"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
24 มีนาคม 2547 14.10 น. 30.40 158.30 0.1 79.10 11.67 7.07
3 มิถุนายน 2547 12.15 น. 31.00 183.30 0.1 91.90 7.88 7.19
8 กรกฎาคม 2547 11.45 น. 30.50 230.00 0.1 115.10 2.44 7.61
24 สิงหาคม 2547 11.00 น. 29.70 101.40 0 50.10 5.55 6.89
7 กันยายน 2547 14.05 น. 29.00 119.40 0.1 59.70 7.14 7.17
14 ตุลาคม 2547 14.25 น. 30.00 92.20 0 46.10 5.23 7.25
10 พฤศจิกายน 2547 13.55 น. 28.70 101.20 0 50.60 4.24 7.69
8 ธันวาคม 2547 12.45 น. 24.70 110.00 0 55.00 6.82 7.38
12 มกราคม 2548 13.30 น. 25.40 125.40 0.1 62.70 6.66 7.47
11 กุมภาพันธ์ 2548 11.45 น. 28.80 127.90 0.1 63.90 5.98 8.03
16 มีนาคม 2548 15.00 น. 27.80 137.40 0.1 68.70 3.26 8.21
19 เมษายน 2548 12.10 น. 30.80 146.60 0.1 73.30 2.99 8.22
16 พฤษภาคม 2548 11.40 น. 30.80 155.80 0.1 77.90 2.11 7.58
20 มิถุนายน 2548 13.00 น. 30.70 144.10 0.1 72.10 2.67 7.39
26 กรกฎาคม 2548 12.10 น. 29.30 161.50 0.1 80.80 1.59 7.98
25 สิงหาคม 2548 11.45 น. 30.50 168.40 0.1 84.20 0.11 7.46
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง