จุดตรวจวัดที่ 26 : อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร
ประเภทแหล่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก - ลำสนธิ
โครงการ : ชลประทานลพบุรี
ท้องที่ : ตำบลกุดตาเพชร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 22' 17" 150 25' 02"
WGS 1010 22' 05"  150 25' 08"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000   1,300 2.00  
  เวลา            
9 กรกฎาคม 2547 12.00 น. 29.40 179.80 0.1 89.90 8.04 8.03
13 สิงหาคม 2547 12.45 น. 29.20 173.70 0.1 86.90 7.64 7.86
8 กันยายน 2547 11.50 น. 29.70 197.60 0.1 98.80 5.91 7.32
28 ตุลาคม 2547 10.55 น. 26.60 216.00 0.1 108.10 7.72 7.41
8 กันยายน 2547 11.50 น. 29.70 197.60 0.1 98.80 5.91 7.32
27 กรกฎาคม 2548 14.50 น. 30.00 136.20 0.1 68.10 4.47 7.72
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง