จุดตรวจวัดที่ 24 : อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก - ลำสนธิ
โครงการ : ชลประทานลพบุรี
ท้องที่ : ตำบลกุดตาเพชร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 19' 46" 150 30' 34"
WGS 1010 19' 34"  150 30' 40"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000   1,300 2.00  
  เวลา            
8 มิถุนายน 2547 11.50 น. 32.50 258.00 0.1 128.90 7.68 7.04
9 กรกฎาคม 2547 11.15 น. 30.90 219.00 0.1 109.60 7.14 7.90
13 สิงหาคม 2547 11.35 น. 32.60 209.00 0.1 104.60 11.62 7.41
8 กันยายน 2547 12.55 น. 30.80 216.00 0.1 107.90 8.10 8.33
28 ตุลาคม 2547 11.50 น. 26.10 272.00 0.1 136.00 7.62 7.84
19 พฤษภาคม 2548 13.30 น. 32.60 512.00 0.2 222.00 2.30 7.48
22 มิถุนายน 2548 13.15 น. 31.30 504.00 0.2 252.00 3.72 7.45
27 กรกฎาคม 2548 13.45 น. 32.70 144.00 0.1 72.00 6.70 8.39
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง