จุดตรวจวัดที่ 23 : อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสักตอนล่าง
โครงการ : ชลประทานลพบุรี
ท้องที่ : ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 59' 59" 150 06' 39"
WGS 1000 59' 46"  150 06' 45"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000   1,300 2.00  
  เวลา            
8 มิถุนายน 2547 10.00 น. 30.30 583.00 0.3 291.00 5.71 5.09
9 กรกฎาคม 2547 09.30 น. 29.70 571.00 0.3 285.00 4.95 5.78
13 สิงหาคม 2547 09.30 น. 30.20 439.00 0.2 219.00 9.15 5.97
9 กันยายน 2547 15.45 น. 30.00 379.00 0.2 189.60 6.98 7.30
28 ตุลาคม 2547 09.40 น. 27.30 367.00 0.2 183.70 6.21 6.13
11 พฤศจิกายน 2547 12.50 น. 32.20 1,408.00 0.7 704.00 6.64 7.26
14 มกราคม 2548 10.30 น. 24.20 473.00 0.2 236.00 7.09 4.26
10 กุมภาพันธ์ 2548 09.00 น. 27.90 479.00 0.2 240.00 6.18 4.41
17 มีนาคม 2548 09.00 น. 27.80 502.00 0.2 251.00 3.72 4.69
20 เมษายน 2548 08.00 น. 30.00 506.00 0.2 253.00 3.17 5.61
19 พฤษภาคม 2548 10.00 น. 28.80 510.00 0.2 255.00 3.85 5.04
27 กรกฎาคม 2548 16.15 น. 31.70 136.20 0.1 68.10 8.53 8.04
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง