จุดตรวจวัดที่ 22 : อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสักตอนบน
โครงการ : ชลประทานเพชรบูรณ์
ท้องที่ : ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 17' 10" 160 24' 31"
WGS 1010 16' 58"  160 24' 36"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
9 มิถุนายน 2547 14.30 น. 30.20 233.00 0.1 116.30 9.42 8.03
14 กรกฎาคม 2547 13.30 น. 29.00 219.00 0.1 109.50 7.70 7.84
18 สิงหาคม 2547 14.40 น. 29.30 199.90 0.1 99.90 8.19 8.26
9 กันยายน 2547 10.20 น. 28.40 188.80 0.1 94.40 6.43 7.60
21 ตุลาคม 2547 11.55 น. 27.20 172.50 0.1 86.20 4.59 7.77
16 พฤศจิกายน 2547 11.45 น. 29.40 175.60 0.1 87.80 7.84 8.08
13 มกราคม 2548 15.20 น. 24.00 185.90 0.1 93.00 8.82 7.55
10 กุมภาพันธ์ 2548 16.15 น. 27.60 188.10 0.1 94.10 8.08 7.97
17 มีนาคม 2548 14.40 น. 28.50 194.70 0.1 97.40 6.55 8.05
20 เมษายน 2548 13.30 น. 29.30 187.30 0.1 93.50 7.65 7.75
18 พฤษภาคม 2548 15.20 น. 30.60 187.10 0.1 93.50 5.61 8.05
21 มิถุนายน 2548 15.30 น. 30.60 187.60 0.1 93.80 7.92 8.60
28 กรกฎาคม 2548 11.30 น. 30.70 174.60 0.1 87.30 6.72 6.50
26 สิงหาคม 2548 14.05 น. 29.30 148.20 0.1 74.10 6.63 8.36
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง