จุดตรวจวัดที่ 21 : อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสักตอนบน
โครงการ : ชลประทานเพชรบูรณ์
ท้องที่ : ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 21' 49" 160 49' 33"
WGS 1010 21' 36"  160 49' 38"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
9 มิถุนายน 2547 11.20 น. 29.00 233.00 0.1 116.40 6.79 6.55
14 กรกฎาคม 2547 11.35 น. 28.90 196.50 0.1 98.20 8.93 7.52
18 สิงหาคม 2547 13.00 น. 29.00 186.40 0.1 93.20 8.68 8.21
8 กันยายน 2547 17.45 น. 28.60 192.60 0.1 96.30 6.96 8.23
21 ตุลาคม 2547 14.00 น. 28.40 215.00 0.1 107.30 4.26 7.42
16 พฤศจิกายน 2547 13.55 น. 28.10 217.00 0.1 108.30 7.23 8.12
13 มกราคม 2548 12.00 น. 25.30 223.00 0.1 111.40 7.88 7.76
10 กุมภาพันธ์ 2548 13.35 น. 26.90 223.00 0.1 111.60 8.63 8.29
17 มีนาคม 2548 12.45 น. 31.70 227.00 0.1 113.50 7.33 7.97
20 เมษายน 2548 11.25 น. 30.10 223.00 0.1 111.60 5.86 8.31
18 พฤษภาคม 2548 13.40 น. 33.50 211.00 0.1 105.70 3.42 7.33
21 มิถุนายน 2548 13.20 น. 31.50 190.70 0.1 95.40 2.98 7.37
28 กรกฎาคม 2548 13.40 น. 30.10 113.10 0 56.50 4.52 7.31
26 สิงหาคม 2548 12.10 น. 30.30 117.70 0 58.80 5.87 7.35
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง