จุดตรวจวัดที่ 20 : อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสักตอนบน
โครงการ : ชลประทานเพชรบูรณ์
ท้องที่ : ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 05' 36" 160 26' 57"
WGS 1010 05' 23"  160 27' 03"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
9 มิถุนายน 2547 13.30 น. 32.60 225.00 0.1 112.60 8.96 8.53
14 กรกฎาคม 2547 10.20 น. 28.90 189.60 0.1 94.80 7.96 6.53
18 สิงหาคม 2547 11.15 น. 29.80 201.00 0.1 100.40 6.88 7.61
9 กันยายน 2547 09.10 น. 28.90 212.00 0.1 105.80 6.11 7.24
21 ตุลาคม 2547 11.00 น. 29.40 229.00 0.1 114.40 4.71 7.32
16 พฤศจิกายน 2547 11.00 น. 28.70 250.00 0.1 125.00 7.30 8.15
13 มกราคม 2548 14.35 น. 24.60 267.00 0.1 133.40 7.20 7.49
10 กุมภาพันธ์ 2548 15.00 น. 28.70 263.00 0.1 131.30 5.76 8.06
17 มีนาคม 2548 15.50 น. 29.00 267.00 0.1 133.40 4.59 7.94
20 เมษายน 2548 14.30 น. 33.30 264.00 0.1 132.10 4.24 7.54
18 พฤษภาคม 2548 16.30 น. 32.20 254.00 0.1 127.20 5.74 8.25
21 มิถุนายน 2548 11.10 น. 32.20 238.00 0.1 118.90 5.14 7.91
28 กรกฎาคม 2548 15.00 น. 29.50 198.20 0.1 99.10 6.30 7.77
26 สิงหาคม 2548 15.30 น. 32.90 140.40 0.1 70.20 10.30 8.45
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง