จุดตรวจวัดที่ 19 : หัวงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ศาลาเอนกประสงค์ 2 )
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ท้องที่ : ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 04' 14" 140 52' 01"
WGS 1010 04' 02"  140 52' 07"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000   1,300 2.00  
  เวลา            
16 มกราคม 2547 10.05 น. 26.00 250.00 0.1 124.80 10.14 7.40
28 มกราคม 2547 10.00 น. 26.30 266.00 0.1 132.80 9.52 7.29
8 มิถุนายน 2547 15.30 น. 33.30 207.00 0.1 103.50 12.26 8.86
9 กรกฎาคม 2547 14.30 น. 30.20 192.80 0.1 96.40 6.35 7.54
13 สิงหาคม 2547 15.10 น. 29.20 228.00 0.1 113.80 8.46 7.84
7 กันยายน 2547 17.45 น. 29.20 241.00 0.1 120.60 8.36 7.29
28 ตุลาคม 2547 14.55 น. 29.40 224.00 0.1 111.90 8.09 7.91
11 พฤศจิกายน 2547 10.00 น. 30.00 801.00 0.4 400.00 8.76 8.06
8 ธันวาคม 2547 14.30 น. 27.00 215.00 0.1 107.40 7.30 8.16
14 มกราคม 2548 12.15 น. 24.80 201.00 0.1 100.40 5.98 7.42
2 กุมภาพันธ์ 2548 13.00 น. 27.60 204.00 0.1 102.00 5.85 7.00
16 มีนาคม 2548 10.30 น. 27.80 201.00 0.1 100.50 7.46 8.02
18 เมษายน 2548 11.00 น. 30.10 206.00 0.1 102.90 6.25 7.73
19 พฤษภาคม 2548 15.50 น. 30.30 202.00 0.1 100.90 6.18 8.11
27 กรกฎาคม 2548 11.00 น. 29.20 182.10 0.1 91.10 5.08 7.78
25 สิงหาคม 2548 15.40 น. 30.10 204.00 0.1 102.10 6.32 7.89
               
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง