จุดตรวจวัดที่ 18 : กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ( โรงงานน้ำตาล )
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ท้องที่ : ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1010 05' 28" 150 03' 10"
WGS 1010 05' 16"  150 03' 16"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000   1,300 2.00  
  เวลา            
8 มิถุนายน 2547 14.30 น. 32.40 343.00 0.2 171.60 6.86 7.50
9 กรกฎาคม 2547 13.45 น. 32.40 220.00 0.1 110.00 5.39 7.55
13 สิงหาคม 2547 14.25 น. 29.80 184.00 0.1 92.00 6.57 7.61
8 กันยายน 2547 09.19 น. 29.20 221.00 0.1 110.70 5.20 6.70
28 ตุลาคม 2547 14.00 น. 27.40 220.00 0.1 109.90 8.36 7.66
11 พฤศจิกายน 2547 11.45 น. 30.30 821.00 0.4 411.00 5.78 8.08
14 มกราคม 2548 11.30 น. 24.30 221.00 0.1 110.30 6.30 7.26
11 กุมภาพันธ์ 2548 09.25 น. 28.90 199.00 0.1 99.50 6.00 7.53
28 มีนาคม 2548 13.30 น. 32.50 217.00 0.1 108.70 7.23 8.40
18 เมษายน 2548 12.10 น. 32.00 220.00 0.1 110.20 3.18 8.44
19 พฤษภาคม 2548 10.15 น. 32.00 241.00 0.1 120.70 4.17 7.70
27 กรกฎาคม 2548 12.10 น. 31.60 144.50 0.1 72.20 4.55 7.61
26 สิงหาคม 2548 08.40 น. 30.90 181.10 0.1 90.50 4.61 6.79
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง