จุดตรวจวัดที่ 15 : ปลายแม่น้ำป่าสักจรดปลายคลองชัยนาท - ป่าสัก
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
ท้องที่ : ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 46' 23" 140 33' 37"
WGS 1000 46' 11"  140 33' 43"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
24 มีนาคม 2547 10.15 น. 29.40 271.00 0.1 135.50 5.50 7.31
3 มิถุนายน 2547 10.10 น. 31.90 257.00 0.1 128.70 8.25 6.92
8 กรกฎาคม 2547 10.00 น. 29.60 204.00 0.1 101.80 4.30 7.40
24 สิงหาคม 2547 09.55 น. 29.30 201.00 0.1 93.90 5.60 7.28
7 กันยายน 2547 11.55 น. 29.50 315.00 0.1 157.30 3.77 7.18
14 ตุลาคม 2547 10.40 น. 30.00 225.00 0.1 112.70 5.51 7.02
10 พฤศจิกายน 2547 09.50 น. 29.80 221.00 0.1 110.30 3.75 7.34
8 ธันวาคม 2547 10.05 น. 26.10 278.00 0.1 139.10 4.37 7.32
12 มกราคม 2548 10.20 น. 25.10 274.00 0.1 137.20 3.85 7.59
11 กุมภาพันธ์ 2548 10.40 น. 28.70 228.00 0.1 114.10 4.79 7.50
15 มีนาคม 2548 10.35 น. 28.90 225.00 0.1 112.60 5.89 7.56
19 เมษายน 2548 09.35 น. 32.50 247.00 0.1 123.60 5.27 7.72
16 พฤษภาคม 2548 09.30 น. 32.10 230.00 0.1 115.00 3.20 7.27
20 มิถุนายน 2548 10.20 น. 31.40 200.00 0.1 100.20 3.20 7.47
26 กรกฎาคม 2548 10.40 น. 31.60 248.00 0.1 124.20 4.10 7.30
25 สิงหาคม 2548 09.25 น. 31.00 165.40 0.1 82.70 5.44 7.08
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง