จุดตรวจวัดที่ 14 : แมน้ำป่าสักบริเวณอำเภอเสาไห้
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก
โครงการ : ชลประทานสระบุรี
ท้องที่ : ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 50' 50" 140 32' 59"
WGS 1000 50' 57"  140 33' 05"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
24 มีนาคม 2547 14.55 น. 29.90 269.00 0.1 134.30 9.82 7.97
3 มิถุนายน 2547 10.45 น. 31.60 286.00 0.1 143.20 8.63 7.30
8 กรกฎาคม 2547 10.30 น. 29.60 213.00 0.1 106.40 5.44 7.56
24 สิงหาคม 2547 10.20 น. 29.20 199.50 0.1 99.80 6.34 7.41
7 กันยายน 2547 12.25 น. 29.70 289.00 0.1 144.40 4.49 7.33
14 ตุลาคม 2547 11.50 น. 31.30 265.00 0.1 132.50 7.76 7.49
10 พฤศจิกายน 2547 10.35 น. 29.70 243.00 0.1 121.60 6.00 7.82
8 ธันวาคม 2547 10.30 น. 25.80 284.00 0.1 142.00 5.20 7.39
12 มกราคม 2548 10.45 น. 25.90 265.00 0.1 132.50 4.09 7.49
11 กุมภาพันธ์ 2548 11.00 น. 28.60 228.00 0.1 114.00 5.51 7.44
15 มีนาคม 2548 10.55 น. 27.90 224.00 0.1 112.00 5.39 7.54
19 เมษายน 2548 10.40 น. 31.80 254.00 0.1 127.20 4.31 7.72
16 พฤษภาคม 2548 10.15 น. 31.20 229.00 0.1 114.70 3.53 7.82
20 มิถุนายน 2548 11.00 น. 31.70 255.00 0.1 127.40 2.43 7.71
26 กรกฎาคม 2548 11.15 น. 31.00 288.00 0.1 144.10 1.72 7.48
25 สิงหาคม 2548 10.20 น. 31.20 226.00 0.1 113.10 5.29 8.18
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง