จุดตรวจวัดที่ 13 : แม่น้ำป่าสัก บริเวณตัวเมืองสระบุรี
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ป่าสัก
โครงการ : ชลประทานสระบุรี
ท้องที่ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 54' 58" 140 31' 44"
WGS 1000 54' 46"  140 31' 50"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
24 มีนาคม 2547 13.45 น. 29.40 268.00 0.1 134.10 11.81 7.63
3 มิถุนายน 2547 11.30 น. 32.60 314.00 0.1 156.90 8.10 6.58
8 กรกฎาคม 2547 14.00 น. 30.00 215.00 0.1 107.40 6.54 7.63
24 สิงหาคม 2547 14.00 น. 29.60 196.20 0.1 98.10 8.23 7.25
7 กันยายน 2547 13.45 น. 29.70 335.00 0.2 167.60 7.68 7.11
14 ตุลาคม 2547 15.30 น. 30.30 290.00 0.1 145.20 7.37 7.18
10 พฤศจิกายน 2547 13.20 น. 32.40 247.00 0.1 123.70 5.96 7.45
8 ธันวาคม 2547 13.00 น. 24.40 273.00 0.1 136.60 6.49 7.39
12 มกราคม 2548 14.15 น. 26.50 242.00 0.1 120.90 5.14 7.42
11 กุมภาพันธ์ 2548 11.15 น. 28.80 227.00 0.1 113.30 5.57 7.41
16 มีนาคม 2548 15.40 น. 29.10 225.00 0.1 112.40 6.33 7.82
19 เมษายน 2548 11.00 น. 31.50 250.00 0.1 125.20 3.78 7.48
16 พฤษภาคม 2548 11.15 น. 30.80 238.00 0.1 119.10 3.81 7.47
20 มิถุนายน 2548 12.15 น. 30.90 264.00 0.1 132.20 1.74 7.54
26 กรกฎาคม 2548 11.45 น. 30.70 312.00 0.1 156.00 1.24 7.60
25 สิงหาคม 2548 11.00 น. 31.20 272.00 0.1 136.00 1.65 7.76
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง