จุดตรวจวัดที่ 11 : กลางแม่น้ำลพบุรี ที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ลพบุรี
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ท้องที่ : ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 36' 12" 140 46' 43"
WGS 1000 36' 00"  140 46' 49"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
18 มีนาคม 2547 15.25 น. 30.60 371.00 0.2 185.40 13.27 7.16
1 มิถุนายน 2547 16.30 น. 31.30 207.00 0.1 103.30 11.14 6.39
7 กรกฎาคม 2547 15.30 น. 31.30 173.60 0.1 86.80 2.62 7.31
9 สิงหาคม 2547 16.10 น. 30.30 191.40 0.1 95.70 4.82 6.63
7 กันยายน 2547 09.35 น. 29.90 232.00 0.1 116.00 3.59 6.35
22 ตุลาคม 2547 09.45 น. 30.40 166.40 0.1 83.20 6.17 6.85
9 พฤศจิกายน 2547 13.50 น. 32.90 185.70 0.1 92.90 4.41 7.02
7 ตุลาคม 2547 15.45 น. 27.30 229.00 0.1 114.30 6.39 6.86
11 มกราคม 2548 15.20 น. 25.80 221.00 0.1 110.50 2.11 7.05
9 กุมภาพันธ์ 2548 14.00 น. 29.90 321.00 0.2 160.70 3.04 7.59
15 มีนาคม 2548 15.40 น. 32.10 311.00 0.1 155.50 7.22 7.77
19 เมษายน 2548 16.15 น. 32.50 167.20 0.1 83.60 4.64 7.54
16 พฤษภาคม 2548 16.45 น. 32.90 288.00 0.1 144.20 7.90 8.71
20 มิถุนายน 2548 17.40 น. 30.60 287.00 0.1 143.30 2.62 7.41
26 กรกฎาคม 2548 16.00 น. 30.30 160.90 0.1 80.40 4.52 7.42
24 สิงหาคม 2548 13.30 น. 31.60 162.10 0.1 81.00 3.28 7.17
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง