จุดตรวจวัดที่ 10 : กลางแม่น้ำลพบุรี ที่อำเภอท่าวุ้ง
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ลพบุรี
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
ท้องที่ : ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 30 '54" 140 48' 48"
WGS 1000 30' 41"  140 48' 54"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
16 มีนาคม 2547 16.15 น. 33.90 311.00 0.1 155.70 7.63 6.63
4 มิถุนายน 2547 13.35 น. 32.90 219.00 0.1 109.70 2.61 6.92
7 กรกฎาคม 2547 16.00 น. 31.20 118.60 0 59.30 1.36 7.05
11 สิงหาคม 2547 12.30 น. 29.50 113.60 0 56.80 6.32 7.12
7 กันยายน 2547 10.00 น. 30.00 338.00 0.2 169.00 3.17 6.58
13 ตุลาคม 2547 12.55 น. 31.10 183.00 0.1 91.50 4.76 6.96
9 พฤศจิกายน 2547 14.25 น. 32.40 261.00 0.1 130.50 5.78 6.84
7 ธันวาคม 2547 16.20 น. 26.90 192.10 0.1 96.10 5.32 7.06
14 มกราคม 2548 16.30 น. 27.50 221.00 0.1 110.60 2.14 7.30
9 กุมภาพันธ์ 2548 14.40 น. 30.30 201.00 0.1 100.50 4.58 7.20
14 มีนาคม 2548 09.30 น. 27.50 243.00 0.1 121.60 1.60 6.49
22 เมษายน 2548 09.35 น. 31.50 169.90 0.1 84.90 1.43 6.84
17 พฤษภาคม 2548 10.30 น. 30.10 239.00 0.1 119.40 0.43 6.84
23 มิถุนายน 2548 09.30 น. 28.30 276.00 0.1 138.10 1.79 6.81
25 กรกฎาคม 2548 11.10 น. 28.50 220.00 0.1 109.80 1.16 6.82
24 สิงหาคม 2548 16.10 น. 30.00 178.70 0.1 89.30 3.94 6.94
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง