จุดตรวจวัดที่ 9 : ปากแม่น้ำลพบุรี
ประเภทแหล่งน้ำ : แม่น้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ลพบุรี
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
ท้องที่ : ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 25' 23" 140 52' 17"
WGS 1000 25' 11"  140 52' 23"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
29 มีนาคม 2547 13.10 น. 35.50 380.00 0.1 189.90 6.80 6.62
4 มิถุนายน 2547 13.05 น. 31.70 297.00 0.1 148.70 3.39 6.92
7 กรกฎาคม 2547 12.30 น. 31.50 139.30 0.1 69.70 1.43 6.58
11 สิงหาคม 2547 11.20 น. 29.80 115.10 0 57.60 5.10 7.14
6 กันยายน 2547 16.15 น. 29.20 263.00 0.1 131.50 1.76 6.96
13 ตุลาคม 2547 11.30 น. 31.60 178.20 0.1 89.10 6.57 6.88
9 พฤศจิกายน 2547 11.15 น. 30.20 181.90 0.1 91.00 5.56 6.74
7 ธันวาคม 2547 13.00 น. 26.10 198.20 0.1 99.10 0.77 6.68
11 มกราคม 2548 12.20 น. 26.40 215.00 0.1 107.70 4.93 6.84
9 กุมภาพันธ์ 2548 11.10 น. 29.40 239.00 0.1 119.70 4.33 7.07
14 มีนาคม 2548 10.10 น. 28.50 142.90 0.1 71.40 0.12 7.00
22 เมษายน 2548 11.00 น. 31.00 175.80 0.1 87.90 0.77 6.86
17 พฤษภาคม 2548 10.55 น. 31.80 177.00 0.1 88.50 1.04 6.77
23 มิถุนายน 2548 10.10 น. 30.50 176.40 0.1 88.20 1.31 6.95
25 กรกฎาคม 2548 11.35 น. 29.70 168.30 0.1 84.10 1.92 6.87
24 สิงหาคม 2548 11.50 น. 29.00 107.80 0 53.90 0.60 6.68
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง