จุดตรวจวัดที่ 7 : ปลายคลองระบายชัยนาท - ป่าสัก 3 หน้าวัดมณีชลขัณฑ์
ประเภทแหล่งน้ำ : คลองระบายน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ชัยนาท - ป่าสัก 3
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ท้องที่ : ตำบลพรหมมาตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 36' 43" 140 48' 19"
WGS 1000 36' 31"  140 48' 25"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
16 มีนาคม 2547 16.40 น. 30.70 216.00 0.1 108.20 9.44 7.30
4 มิถุนายน 2547 14.00 น. 33.20 246.00 0.1 123.10 6.86 7.21
7 กรกฎาคม 2547 16.15 น. 31.00 161.00 0.1 80.50 1.91 6.98
11 สิงหาคม 2547 13.00 น. 29.40 211.00 0.1 105.40 3.01 7.18
7 กันยายน 2547 10.30 น. 29.90 231.00 0.1 115.60 3.22 6.58
13 ตุลาคม 2547 13.15 น. 30.90 204.00 0.1 102.20 4.61 7.04
9 พฤศจิกายน 2547  14.05 น. 31.50 172.40 0.1 86.20 3.22 6.99
7 ธันวาคม 2547 16.00 น. 26.90 217.00 0.1 108.70 4.01 7.08
14 มกราคม 2548 16.40 น. 26.50 223.00 0.1 111.50 4.35 7.13
9 กุมภาพันธ์ 2548 14.15 น. 30.90 148.50 0.1 74.30 7.25 7.59
14 มีนาคม 2548 09.10 น. 28.30 202.00 0.1 100.80 3.18 6.35
22 เมษายน 2548 09.20 น. 32.10 157.10 0.1 78.50 2.75 6.82
17 พฤษภาคม 2548 10.00 น. 25.00 180.40 0.1 90.20 1.00 6.86
23 มิถุนายน 2548 09.10 น. 30.50 156.30 0.1 78.30 1.68 6.71
25 กรกฎาคม 2548 10.50 น. 30.50 144.10 0.1 72.10 4.04 6.86
24 สิงหาคม 2548 15.50 น. 32.10 165.60 0.1 82.80 2.93 7.28
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง