จุดตรวจวัดที่ 6 : คลองระพีพัฒน์แยกตก
ประเภทแหล่งน้ำ : คลองส่งน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ระพีพัฒน์แยกตก
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
ท้องที่ : ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 49' 35" 140 14' 27"
WGS 1000 49' 22"  140 14' 43"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
24 มีนาคม 2547 13.00 น. 30.90 217.00 0.1 108.50 13.50 7.42
3 มิถุนายน 2547 13.45 น. 32.70 236.00 0.1 117.90 9.83 7.47
8 กรกฎาคม 2547 13.20 น. 30.60 223.00 0.1 111.50 5.39 7.56
24 สิงหาคม 2547 13.10 น. 30.40 197.90 0.1 98.90 6.29 7.24
7 กันยายน 2547 15.35 น. 30.80 252.00 0.1 126.00 6.41 7.26
14 ตุลาคม 2547 13.30 น. 31.00 182.00 0.1 91.50 6.10 7.07
10 พฤศจิกายน 2547 11.40 น. 30.30 212.00 0.1 105.80 7.69 7.41
8 ธันวาคม 2547 12.00 น. 25.80 178.20 0.1 89.10 0.59 7.33
12 มกราคม 2548 12.40 น. 25.60 178.60 0.1 89.30 7.18 7.51
11 กุมภาพันธ์ 2548 13.20 น. 29.40 170.50 0.1 85.20 6.51 7.61
15 มีนาคม 2548 12.00 น. 29.10 173.70 0.1 86.90 5.59 7.60
19 เมษายน 2548 13.25 น. 32.00 155.60 0.1 77.80 3.73 7.68
16 พฤษภาคม 2548 13.50 น. 32.50 159.70 0.1 79.80 4.00 7.73
20 มิถุนายน 2548 14.55 น. 30.70 147.30 0.1 73.60 4.82 7.92
26 กรกฎาคม 2548 13.30 น. 30.50 116.80 0 58.40 4.86 7.58
25 สิงหาคม 2548 13.20 น. 32.10 127.70 0.1 63.90 0.01 7.27
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง