จุดตรวจวัดที่ 4 : ปลายคลองชัยนาท - อยุธยา
ประเภทแหล่งน้ำ : คลองส่งน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ชัยนาท - อยุธยา
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
ท้องที่ : ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 32' 13" 140 22' 44"
WGS 1000 32' 01"  140 22' 50"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
18 มีนาคม 2547 13.50 น. 32.40 196.40 0.1 98.20 9.90 6.33
3 มิถุนายน 2547 15.20 น. 33.80 204.00 0.1 102.10 4.77 6.17
7 กรกฎาคม 2547 14.00 น. 30.90 152.10 0.1 76.00 4.27 7.00
9 สิงหาคม 2547 13.30 น. 31.50 167.60 0.1 83.80 6.11 6.56
6 กันยายน 2547 14.00 น. 31.00 152.90 0.1 76.40 8.26 7.05
22 ตุลาคม 2547 10.55 น. 30.20 133.00 0.1 66.50 3.02 7.07
9 พฤศจิกายน 2547 12.35 น. 30.20 138.90 0.1 69.50 3.56 6.75
7 ธันวาคม 2547 14.05 น. 26.70 143.50 0.1 71.70 2.66 6.64
11 มกราคม 2548 13.10 น. 26.50 214.00 0.1 107.10 2.81 6.89
9 กุมภาพันธ์ 2548 12.35 น. 30.60 226.00 0.1 113.70 2.47 7.21
15 มีนาคม 2548 14.30 น. 31.80 216.00 0.1 107.90 4.33 7.52
19 เมษายน 2548 15.00 น. 34.20 222.00 0.1 110.90 2.54 7.54
16 พฤษภาคม 2548 15.35 น. 32.30 140.40 0.1 70.20 1.26 7.25
20 มิถุนายน 2548 16.45 น. 30.80 271.00 0.1 135.70 1.63 7.18
26 กรกฎาคม 2548 15.00 น. 31.50 237.00 0.1 118.60 3.21 7.41
24 สิงหาคม 2548 14.00 น. 31.20 128.30 0.1 64.20 3.56 7.01
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง