จุดตรวจวัดที่ 3 : ปากคลองชัยนาท - อยุธยา
ประเภทแหล่งน้ำ : คลองส่งน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ชัยนาท-อยุธยา
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
ท้องที่ : ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 10' 35" 150 09' 29"
WGS 1000 10' 23"  150 09' 35"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
16 มีนาคม 2547 13.50 น. 29.20 158.50 0.1 79.20 8.61 6.97
4 มิถุนายน 2547 11.20 น. 32.60 155.20 0.1 77.60 3.99 6.61
7 กรกฎาคม 2547 10.45 น. 32.20 138.90 0.1 69.50 2.73 6.57
11 สิงหาคม 2547 10.15 น. 29.80 113.20 0 56.60 5.29 6.93
6 กันยายน 2547 17.10 น. 30.60 151.70 0.1 75.80 5.15 6.93
13 ตุลาคม 2547 10.35 น. 31.40 180.40 0.1 90.20 5.59 6.78
9 พฤสจิกายน 2547 10.25 น. 30.10 151.10 0.1 75.50 5.00 6.86
7 ธันวาคม 2547 11.15 น. 27.30 130.80 0.1 65.40 7.22 7.10
11 มกราคม 2548 10.45 น. 25.50 128.80 0.1 64.40 6.32 7.29
9 กุมภาพันธ์ 2548 10.15 น. 28.20 124.80 0.1 62.40 6.01 7.15
14 มีนาคม 2548 11.10 น. 27.90 120.00 0.1 60.00 6.23 7.33
22 เมษายน 2548 13.30 น. 32.30 120.00 0 60.00 3.51 7.20
17 พฤษภาคม 2548 13.30 น. 32.00 103.40 0 51.70 5.31 7.12
23 มิถุนายน 2548 11.10 น. 31.10 114.00 0 57.00 4.40 7.17
25 กรกฎาคม 2548 12.30 น. 31.00 81.30 0 40.60 4.71 7.01
24 สิงหาคม 2548 10.25 น. 29.80 100.20 0 50.10 5.02 6.90
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง