จุดตรวจวัดที่ 1 : ปากคลองชัยนาท-ป่าสัก
ประเภทแหล่งน้ำ : คลองส่งน้ำ
ชื่อแหล่งน้ำ : ชัยนาท-ป่าสัก
โครงการ : ส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
ท้องที่ : ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
พิกัด ลองติจูด (0E) ละติจูด (0N)
Thai 1000 10' 35" 150 09' 29"
WGS 1000 10' 23"  150 09' 35"
  ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH
วัน/เดือน/ปี หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm  
ที่เก็บตัวอย่าง เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5
  กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00
  เวลา            
16 มีนาคม 2547 10.20 น. 29.60 155.40 0.1 77.70 9.36 6.99
4 มิถุนายน 2547 10.25 น. 32.00 145.80 0.1 72.90 6.38 7.24
7 กรกฎาคม 2547 09.45 น. 32.10 141.70 0.1 70.90 0.82 6.68
11 สิงหาคม 2547 09.40 น. 29.70 113.50 0 56.70 4.70 6.33
6 กันยายน 2547 17.45 น. 30.60 155.60 0.1 77.80 4.59 7.23
13 ตุลาคม 2547 10.00 น. 31.20 181.60 0.1 90.80 4.20 6.42
9 พฤศจิกายน 2547 09.45 น. 30.40 148.60 0.1 74.30 3.90 6.71
7 ธันวาคม 2547 10.40 น. 26.80 129.90 0.1 65.00 9.05 6.70
11 มกราคม 2548 10.10 น. 25.70 126.90 0.1 63.50 6.45 6.77
9 กุมภาพันธ์ 2548 09.45 น. 28.30 122.00 0.1 61.00 6.42 6.59
14 มีนาคม 2548 11.50 น. 28.60 118.00 0 59.00 7.12 7.60
22 เมษายน 2548 14.25 น. 32.20 121.40 0.1 60.10 4.56 7.84
17 พฤษภาคม 2548 14.30 น. 32.30 103.50 0 51.70 5.81 7.59
23 มิถุนายน 2548 12.00 น. 31.60 105.60 0 52.80 6.10 7.29
25 กรกฎาคม 2548 13.30 น. 31.80 86.90 0 43.40 6.39 7.05
24 สิงหาคม 2548 09.50 น. 29.90 96.80 0 48.40 5.22 6.52
               
               
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง