การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสำนักชลประทานที่ 10
    ดัชนีคุณภาพน้ำ T EC SAL TDS DO pH  
ลำดับ   หน่วย OC mhos/cm. %0 ppm ppm   วันที่
ที่ ตำแหน่งที่เก็บ เกณฑ์มาตรฐานน้ำ   ไม่มากกว่า 0-0.5 ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า 6.5-8.5 เก็บตัวอย่าง
    กรมชลประทาน   2,000 1,300 2.00  
    เวลา              
1 ปากคลองชัยนาท-ป่าสัก 09.50 น. 29.90 96.80 0 48.40 5.22 6.52 24 ส.ค.2548
2 ปลายคลองชัยนาท-ป่าสัก 09.15 น. 30.50 118.70 0 59.30 5.41 7.30 25 ส.ค.2548
3 ปากคลองชัยนาท-อยุธยา 10.25 น. 29.80 100.20 0 50.10 5.02 6.90 24 ส.ค.2548
4 ปลายคลองชัยนาท-อยุธยา 14.00 น. 31.20 128.30 0.1 64.20 3.56 7.01 24 ส.ค.2548
5 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ 13.00 น. 31.50 156.80 0.1 63.40 5.34 7.46 25 ส.ค.2548
6 คลองระพีพัฒน์แยกตก 13.20 น. 32.10 127.70 0.1 63.90 0.01 7.27 25 ส.ค.2548
7 ปลายคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 3 หน้าวัดมณีฯ 15.50 น. 32.10 165.60 0.1 82.80 2.93 7.28 24 ส.ค.2548
8 ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียว 12.00 น. 32.50 390.00 0.2 195.20 0.04 8.71 25 ส.ค.2548
9 ปากแม่น้ำลพบุรี 11.50 น. 29.00 107.80 0 53.90 0.60 6.68 24 ส.ค.2548
10 กลางแม่น้ำลพบุรี ที่ อ.ท่าวุ้ง 16.10 น. 30.00 178.70 0.1 89.30 3.94 6.94 24 ส.ค.2548
11 กลางแม่น้ำลพบุรี ที่ ต.โพธิ์เก้าต้น 13.30 น. 31.60 162.10 0.1 81.00 3.28 7.17 24 ส.ค.2548
12 ปลายแม่น้ำลพบุรี 14.20 น. 31.50 172.80 0.1 86.40 2.08 6.97 24 ส.ค.2548
13 แม่น้ำป่าสัก บริเวณตัวเมืองสระบุรี 11.00 น. 31.20 272.00 0.1 136.00 1.65 7.76 25 ส.ค.2548
14 แม่น้ำป่าสัก บริเวณ อ.เสาไห้ 10.20 น. 31.20 226.00 0.1 113.10 5.29 8.18 25 ส.ค.2548
15 แม่น้ำป่าสัก จรด ปลายคลองชัยนาท-ป่าสัก  09.25 น. 31.00 165.40 0.1 82.70 5.44 7.08 25 ส.ค.2548
16 เหนือเขื่อนพระรามหก 09.55 น. 30.50 127.40 0.1 63.70 5.17 7.30 25 ส.ค.2548
17 เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ อ.ชัยบาดาล 09.10 น. 30.20 161.50 0.1 80.70 5.29 7.29 26 ส.ค.2548
18 กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ถนนสายม่วงค่อม-ท่าหลวง) 08.40 น. 30.90 181.10 0.1 90.50 4.61 6.79 26 ส.ค.2548
19 หัวงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ศาลาเอนกประสงค์ 2) 15.40 น. 30.10 204.00 0.1 102.10 6.32 7.89 25 ส.ค.2548
20 อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง 15.30 น. 32.90 140.40 0.1 70.20 10.30 8.45 26 ส.ค.2548
21 อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 12.10 น. 30.30 117.70 0 58.80 5.87 7.35 26 ส.ค.2548
22 อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ 14.05 น. 29.30 148.20 0.1 74.10 6.63 8.36 26 ส.ค.2548
23 อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน                
24 อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา                
25 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่                
26 อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร                
27 อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว 11.45 น. 30.50 168.40 0.1 84.20 0.11 7.46 25 ส.ค.2548
28 อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว 14.30 น. 32.40 217.00 0.1 108.60 7.56 8.26 25 ส.ค.2548
                   
T : อุณหภูมิ (OC)
EC : ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครโมส์/ซม.)
SAL : ความเค็ม (%O)
TDS : ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; มิลลิกรัม/ลิตร)
DO : ปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)
pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง