นายจรัญ  ภูขาว
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
    ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์และจัดทำรายการงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณประจำปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและนโยบาย แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อศึกษาแหล่งวัสดุก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา และบริหารสัญญา รวมทั้งจัดทำรายละเอียดแผนงานงบประมาณ และประเมินผลงานก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองน้ำธรรมชาติ คลองธรรมชาติ และอื่น ๆ   ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร  ดำเนินการก่อสร้างทางชลประทาน    จัดหาวัสดุในการส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำไปยังบึง สระ หรือหนองน้ำธรรมชาติ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ฝงส.ชป.10
    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน เพื่อใช้งบประมาณของสำนักชลประทาน ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยให้สอดคล้องกับแผนงานซ่อมแซม งานปรับปรุง และงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินงบประมาณ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณในเขตสำนักชลประทาน จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินเสนอสำนักชลประทานหรือสำนักเจ้าสังกัด ประเมินผลราคางานในด้านอัตราราคางาน   (Unit Cost)   ควบคุมฐานะการเงินของสำนักชลประทาน เก็บข้อมูล สถิติ แผนงานและงบประมาณประจำปีของสำนักชลประทาน  โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคโนโลยีในหน่วยงานและโครงการในสำนักชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางประทุม  บุญทวงษ์
ฝปช.ชป.10
    ฝ่ายปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบวางแผนจัดหาวัสดุในการส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ  ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตสำนักชลประทาน ประกอบด้วย หนอง บึง และคลองธรรมชาติ เพื่อการก่อสร้างปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร รวมทั้งติดตาม       ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นายสุกิจ ไชยศิริ
ฝคพ.ชป.10
    ฝ่ายโครงการพิเศษ  มีหน้าที่วางแผนงานก่อสร้างโครงการพิเศษในเขตสำนักชลประทาน ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันชายแดน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีน้ำไว้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร รวมทั้งตรวจสอบแผนงานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนดไว้  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง
ความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านก่อสร้าง
งานตรวจราชการนายก
แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2549