นางสุกัญญา เอี่ยมโสภณ
ฝบท.ชป.10

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          มีหน้าที่ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ดีด การผลิตสำเนาเอกสารของทางราชการ การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษา และการขอใช้อาคารสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทานทางสื่อมวลชน ให้ประชาชนทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง งานด้านการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีทั่วไปตามระบบบัญชีส่วนภูมิภาค การตรวจสอบลงทะเบียนหลักฐานการจ่าย การคุมงบประมาณตามการอนุมัติเงินประจำงวดของสำนักงบประมาณ โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและงานฝาก การจัดทำงบเดือนเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักชลประทาน และอำนาจหัวหน้าโครงการ เพื่อให้ได้พัสดุและงานทันตามความต้องการ การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ และสวัสดิการต่างๆ การสอบสวนการพิจารณาโดยทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง การตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ และการบุกรุกที่ราชพัสดุ ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน สรุปเสนอผู้อำนวยการสำนักชลประทาน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักชลประทานมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับสำนัก และกอง ในส่วนกลางกรมชลประทาน และฝ่าย โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หน่วยงานฝาก ในสังกัดสำนักชลประทาน และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในเป็น 6 งาน


นางสาวกรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย
ธก.ชป.10

งานธุรการ
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ควบคุมการปฏิบัติงานรับ รับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ การจัดเก็บค้นหาเอกสาร งานพิมพ์ดีดและผลิตสำเนาเอกสารที่ใช้ในราชการ งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ อำนวยความสะดวกในการขอใช้สถานที่ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจการของหน่วยงานกรมชลประทาน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น เครื่องโรเนียว เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์


นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพาพรหม
จก.ชป.10

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  
         
มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักชลประทานกรวางแผนกำลังคน การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย โอน การออกจากราชการ บำเหน็จ วินัย ทะเบียนประวัติ การพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิชาการ สัมมนา การประชุม การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ สวัสดิการภายในส่วนราชการและกองทุนต่างๆ ด้านกฎหมาย การจัดทำนิติกรรมเกี่ยวกับบุคคล การสืบสวนสอบสวน การลงโทษข้าราชการ ลูกจ้างที่กระทำความผิดวินัยที่อยู่ในอำนาจของสำนักชลประทาน และเป็นกรรมการร่วมในการสืบสวนสอบสวนกับคณะกรรมการจากกองกฎหมายและที่ดิน และสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล พิจารณาการขอใช้ขอเช่าที่ ราชพัสดุ และการขอใช้น้ำชลประทาน รวมทั้งการจัดระบบงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   


นางชัญญา  น้อยมะโน
บง.ชป.10

 

งานบัญชีการเงิน
         
มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการบัญชีและการเงินของสำนักชลประทาน ซึ่งได้แก่ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การทำบัญชีทั่วไปตามระบบ บัญชีส่วนภูมิภาค การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานต่างๆ ตามที่ขอเบิกได้ถูกต้อง คำนวณจัดเก็บภาษีเงินได้ของข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำ / ชั่วคราว บริษัท ห้างและร้านค้าต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งการจัดทำรายงานการบัญชี การเงิน และควบคุมเงินผลประโยชน์ต่างๆ หักเงินสะสม เงินชดเชย และการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ การนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่จดทะเบียนแล้ว พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บและทำส่งเป็นรายบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และตามกฎหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ทั้งเงินงบประมาณประจำปี เงินนอกงบ ประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งเงินขอส่วนราชการอื่นๆ ที่โอนให้ทางสำนักชลประทานเป็นผู้เบิกแทน


นางปภัสศรี แก้วสิงห์
พด.ชป.10

งานพัสดุ
         
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด อีกทั้งต้องให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตัวบทกฎหมายที่กี่ยวข้อง โดยดำเนินการวางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดหาจัดทำข้อผูกผัน การบริหารงานสัญญา การตรวจรับ การเก็บรักษา การจ่าย การจัดทำบัญชี และทะเบียนครุภัณฑ์ การรายงาน การตรวจสอบ และการจำหน่าย รวมทั้งควบคุมและให้คำแนะนำในการบริหารงานด้านพัสดุแก่โครงการและหน่วยงานฝาก


นายสุเทพ ศรีทอง
อน.ชป.10

งานอาคารสถานที่
         
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และการใช้อาคารสถานที่ราชการ


นางสาวกรองจิตต์  เปลี่ยนสมัย
ปส.ชป.10

 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
         มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทานทางสื่อสารมวลชน  รวบรวมข้อมูล  สารสนเทศ  ดำเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย