โครงการอ่างเก็บน้ำคำตะเคียน
ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ทั่วไป
ภาค............................................. กลาง
โครงการ...................................... ชลประทานสระบุรี
พิกัด         Lat.............................
                Long..........................
ตำบล.......................................... มิตรภาพ
อำเภอ......................................... มวกเหล็ก
จังหวัด........................................ สระบุรี
ลุ่มน้ำ......................................... ป่าสัก
แม่น้ำ......................................... ป่าสัก
เริ่มก่อสร้าง - เสร็จปี.................... 2504 - 2504
ปรับปรุง......................................
เขื่อน
ประเภทเขื่อน.............................. เขื่อนดิน
สูง.............................................. 8.50 ม.
ระดับสันเขื่อน............................. +241.80 รทก.
ความยาวสันเขื่อน........................ 310.00 ม.
ความกว้างสันเขื่อน...................... 4.00 ม.
ปริมาตรเขื่อน.............................. 36,900 ลบ.ม.
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway)
ประเภท......................................
กว้าง..........................................
ยาว............................................
จำนวน........................................
ระดับสันฝาย...............................
ระดับน้ำสูงสุด..............................
บานควบคุม.................................
อัตราระบายน้ำสูงสุด.....................
โอกาสเกิด Infow สูงสุด...............
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway)
ประเภท......................................
กว้าง........................................... 30.00 ม.
ยาว.............................................
จำนวน........................................ 1 แห่ง

ระดับสันฝาย........................................ +140.80 รทก.
ระัดับน้ำสูงสุด......................................
บานควบคุม........................................ 1 บาน
อัตราระบายน้ำสูงสุด............................ 3.00 ลบ.ม./วินาที
อาคารระบายลงลำน้ำเดิม (River Outlet)
ประเภท............................................. ท่อส่งน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง........................ 1 - 0.80 ม.
ชนิด................................................. ท่อคอนกรีต
ความยาวท่อ...................................... 29.00 ม.
อัตราระบายน้ำสูงสุด........................... 3.00 ลบ.ม. / วินาที
ท่อส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน (Canal Outlet)
ชนิด...................................................
ขนาดประตู........................................
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ...........................
อัตราระบายน้ำ....................................
อัตราระบายน้ำสูงสุด............................
ชลศาสตร์
ระดับน้ำเก็บกักสูงสุด..........................
ระดับน้ำเก็บกักปกติ........................... +240.80 รทก.
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ......... 639,376 ลบ.ม.
ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด.........................
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ.........
ปริมาณน้ำใ้ช้การได้...........................
อุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝน.................................... 8.25 ตร.ม.
ความยาวลำน้ำ..................................
ปริมาณฝนปีเฉลี่ย............................. 1,318.1 มม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับปกติ......................
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรายปีสูงสุด......
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรายปีเฉลี่ย...... 3,300,000 ลบ.ม./ปี
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรายปีต่ำสุด......
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่ชลประทาน.............................. เพื่อการพืชไร่
              อาหารสัตว์ และเลี้ยงโคนมของกรมปศุสัตว์
สภาพอ่างฯปัจจุบัน........................ อ่างฯ ไม่สามารถเก็บกัก
              น้ำได้เนื่องจาก มีรูรั่วในอ่างฯ ประมาณ 3 จุด