โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านดง
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ทั่วไป
ภาค............................................. กลาง
โครงการ...................................... ชลประทานสระบุรี
พิกัด         Lat.............................
                Long..........................
ตำบล.......................................... ชำผัำกแพว
อำเภอ......................................... แก่งคอย
จังหวัด........................................ สระบุรี
ลุ่มน้ำ......................................... ป่าสัก
แม่น้ำ......................................... ป่าสัก
เริ่มก่อสร้าง - เสร็จปี.................... 2543 - 2546
ปรับปรุง......................................
เขื่อน
ประเภทเขื่อน.............................. เขื่อนดิน
สูง.............................................. 20.80 ม.
ระดับสันเขื่อน............................. +80.800 รทก.
ความยาวสันเขื่อน........................ 395.79 ม.
ความกว้างสันเขื่อน...................... 8.00 ม.
ปริมาตรเขื่อน..............................
อาคารประกอบ
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway)
ประเภท......................................
กว้าง.......................................... 12.00 ม.
ยาว............................................ 263.00 ม.
จำนวน........................................ 1 แห่ง
ระดับสันฝาย............................... +77.000 รทก.
ระดับน้ำสูงสุด.............................. + 78.700 รทก.
บานควบคุม.................................
อัตราระบายน้ำสูงสุด..................... 110.00 ลบ.ม./วินาที
โอกาสเกิด Infow สูงสุด...............
อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway)
ประเภท......................................
กว้าง...........................................
ยาว.............................................
จำนวน........................................

ระดับสันฝาย........................................
ระัดับน้ำสูงสุด......................................
บานควบคุม........................................
อัตราระบายน้ำสูงสุด............................
อาคารระบายลงลำน้ำเดิม (River Outlet)
ประเภท............................................. ท่อส่งน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง........................ 1.20 ม.
ชนิด................................................. Steel Liner
ความยาวท่อ...................................... 85.00 ม.
อัตราระบายน้ำสูงสุด........................... 7.00 ลบ.ม. / วินาที
ท่อส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน (Canal Outlet)
ชนิด...................................................
ขนาดประตู........................................
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ...........................
อัตราระบายน้ำ....................................
อัตราระบายน้ำสูงสุด............................
ชลศาสตร์
ระดับน้ำเก็บกักสูงสุด.......................... +78.700 รทก.
ระดับน้ำเก็บกักปกติ........................... +77.000 รทก.
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ......... 3,182,000 ลบ.ม.
ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด.........................
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ......... 250,000 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใ้ช้การได้........................... 3,182,000 ลบ.ม.
อุตุนิยมวิทยา
พื้นที่รับน้ำฝน.................................... 60.00 ตร.ม.
ความยาวลำน้ำ..................................
ปริมาณฝนปีเฉลี่ย.............................
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับปกติ......................
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรายปีสูงสุด......
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรายปีเฉลี่ย...... 18,300,000 ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯรายปีต่ำสุด......
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่ชลประทาน.............................. 7,000 ไร่
สภาพอ่างฯปัจจุบัน........................ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง