สำนักชลประทานที่ 10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
3 พ.ย.  2548
3 พ.ย. 2548 -
18 พ.ย. 2548
21 พ.ย. 2548
10 พ.ย.  2548
10 พ.ย. 2548 -
25 พ.ย. 2548
28 พ.ย.  2548
15 พ.ย.  2548
15 พ.ย. 2548 -
30 พ.ย. 2548
1 ธ.ค  2548
15 พ.ย.  2548
15 พ.ย. 2548 -
30 พ.ย. 2548
1 ธ.ค  2548
18 พ.ย.  2548
18 พ.ย. 2548 -
6 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548
23 พ.ย.  2548
23 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค.2548
13 ธ.ค.2548
23 พ.ย.  2548
23 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค.2548
13 ธ.ค.2548
23 พ.ย.  2548
23 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค.2548
13 ธ.ค.2548
23 พ.ย.  2548
23 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค.2548
13 ธ.ค.2548
28 พ.ย.  2548
28 พ.ย.  2548 - 15 ธ.ค.2548
16 ธ.ค.2548
28 พ.ย.  2548
28 พ.ย.  2548 - 15 ธ.ค.2548
16 ธ.ค.2548
28 พ.ย.  2548
28 พ.ย.  2548 - 15 ธ.ค.2548
16 ธ.ค.2548
28 พ.ย.  2548
28 พ.ย.  2548 - 15 ธ.ค.2548
16 ธ.ค.2548
28 พ.ย.  2548
28 พ.ย.  2548 - 15 ธ.ค.2548
16 ธ.ค.2548
30 พ.ย.  2548
30 พ.ย.  2548 -
19 ธ.ค.2548
20 ธ.ค.2548
30 พ.ย.  2548
30 พ.ย.  2548 -
19 ธ.ค.2548
20 ธ.ค.2548
30 พ.ย.  2548
30 พ.ย.  2548 -
19 ธ.ค.2548
20 ธ.ค.2548
30 พ.ย.  2548
30 พ.ย.  2548 -
19 ธ.ค.2548
20 ธ.ค.2548
30 พ.ย.  2548
30 พ.ย.  2548 -
19 ธ.ค.2548
20 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548 -
22 ธ.ค.2548
23 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548 -
22 ธ.ค.2548
23 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548 -
22 ธ.ค.2548
23 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548 -
22 ธ.ค.2548
23 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548
6 ธ.ค.2548 -
22 ธ.ค.2548
23 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548 -
23 ธ.ค.2548
26 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548 -
23 ธ.ค.2548
26 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548 -
23 ธ.ค.2548
26 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548 -
23 ธ.ค.2548
26 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548
7 ธ.ค.2548 -
23 ธ.ค.2548
26 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548 -
27 ธ.ค.2548
28 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548 -
27 ธ.ค.2548
28 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548 -
27 ธ.ค.2548
28 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548 -
27 ธ.ค.2548
28 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548
9 ธ.ค.2548 -
27 ธ.ค.2548
28 ธ.ค.2548

โครงการชลประทานเพชรบูรณ

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
พช/สซ.1/2549
18 ต.ค. 2548
18 ต.ค. 2548-
28 ต.ค. 2548
31 ต.ค. 2548
พช/สซ.2/2549
18 ต.ค. 2548
18 ต.ค. 2548-
28 ต.ค. 2548
31 ต.ค. 2548
พช/สจ.3/2549
16 พ.ย.  2548
16 พ.ย.  2548 - 28 พ.ย.  2548
1 ธ.ค.  2548
พช/สจ.4/2549
30 พ.ย.  2548
30 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค.  2548
15 ธ.ค.  2548

โครงการชลประทานลพบุรี

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
21 พ.ย.  2548
21พ.ย.  2548 -
7 ธ.ค.  2548
8 ธ.ค.2548
21 พ.ย.  2548
21พ.ย.  2548 -
7 ธ.ค.  2548
8 ธ.ค.2548
21 พ.ย.  2548
21พ.ย.  2548 -
7 ธ.ค.  2548
8 ธ.ค.2548

โครงการชลประทานสระบุรี

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง

สบ.ซ.01/2549

สอบราคาซื้อ ELASTIC FILLER ขนาด 0.01 ม.

23 พ.ย.  2548

23 พ.ย.  2548 -
7 ธ.ค.  2548

8 ธ.ค.2548

23 พ.ย.  2548

28 พ.ย.  2548

23 พ.ย.  2548 -
7 ธ.ค.  2548
8 ธ.ค.2548
2 ธ.ค.2548
2 ธ.ค.2548 -
16 ธ.ค.2548
19 ธ.ค.2548

โครงการชลประทานอยุธยา

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
อย.01/2549

สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

7 พ.ย. 2548
7 พ.ย. 2548 -
18 พ.ย. 2548
21 พ.ย. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง

มน.01/2549

สอบราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาในการจัดทำและติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย

4 พ.ย. 2548

4 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548

23 พ.ย. 2548

15 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548 -
30 พ.ย. 2548
2 ธ.ค. 2548
22 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548 -
8 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548
22 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548 -
8 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548
24 พ.ย. 2548
24 พ.ย. 2548 -
2 ธ.ค. 2548
14 ธ.ค. 2548
28 พ.ย. 2548
28 พ.ย. 2548 - 15 ธ.ต. 2548
19 ธ.ต. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
8 พ.ย. 2548
8 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548 -
23 พ.ย. 2548
24 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548 -
23 พ.ย. 2548
24 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2548 -
28 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2548 -
28 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548
8 ธ.ต. 2548
8 ธ.ต. 2548 -
20 ธ.ต. 2548
21 ธ.ต. 2548
9 ธ.ต. 2548
9 ธ.ต. 2548 -
22 ธ.ต. 2548
23 ธ.ต. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง

11 ต.ค. 2548

12 ต.ค. 2548

11 ต.ค. 2548 -
25 ต.ค. 2548
26 ต.ค. 2548

11 ต.ค. 2548

12 ต.ค. 2548

11 ต.ค. 2548 -
25 ต.ค. 2548
26 ต.ค. 2548

11 ต.ค. 2548

12 ต.ค. 2548

11 ต.ค. 2548 -
25 ต.ค. 2548
26 ต.ค. 2548
14 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548 -
28 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548 -
28 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548
23 พ.ย. 2548
23 พ.ย. 2548 -
7 ธ.ค. 2548
8 ธ.ค. 2548
23 พ.ย. 2548
23 พ.ย. 2548 -
7 ธ.ค. 2548
8 ธ.ค. 2548
23 พ.ย. 2548
23 พ.ย. 2548 -
7 ธ.ค. 2548
8 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548-
22 ธ.ค. 2548
23 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548-
22 ธ.ค. 2548
23 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548-
22 ธ.ค. 2548
23 ธ.ค. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
8 พ.ย. 2548
8 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
8 พ.ย. 2548
8 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
8 พ.ย. 2548
8 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
9 พ.ย. 2548
9 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
9 พ.ย. 2548
9 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548 -
25 พ.ย. 2548
28 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548 -
25 พ.ย. 2548
28 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548 -
25 พ.ย. 2548
28 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548
14 พ.ย. 2548 -
25 พ.ย. 2548
28 พ.ย. 2548
21พ.ย. 2548
21พ.ย. 2548 -
2 ธ.ค 2548
6ธ.ค. 2548
22 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548 -
2 ธ.ค 2548
6ธ.ค. 2548
22 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548 -
2 ธ.ค 2548
6ธ.ค. 2548
22 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548 -
2 ธ.ค 2548
6ธ.ค. 2548
22 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548 -
2 ธ.ค 2548
6ธ.ค. 2548
29 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548
29 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548
29 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548
29 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
27ต.ค. 2548
27ต.ค. 2548 -
9 พ.ย. 2548

10 พ.ย. 2548
27ต.ค. 2548
27ต.ค. 2548 -
9 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548
27ต.ค. 2548
27ต.ค. 2548 -
9 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548
29 พ.ย. 2548 -
9 ธ.ค. 2548
13 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
20 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
20 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
20 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
20 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
20 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
20 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548
6 ธ.ค. 2548 -
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
10 ต.ค. 2548
10 ต.ค. 2548 -
20 ต.ค. 2548
21 ต.ค. 2548
10 ต.ค. 2548
10 ต.ค. 2548 -
20 ต.ค. 2548
21 ต.ค. 2548
10 พ.ย . 2548
10 พ.ย. 2548 -
21 พ.ย. 2548
22 พ.ย 2548
15 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548 -
28 พ.ย. 2548
29 พ.ย 2548
23 พ.ย. 2548
23 พ.ย. 2548 -
6 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
28 พ.ย. 2548
28 พ.ย. 2548 -
13 ธ.ค. 2548
14 ธ.ค. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง

14 พ.ย. 2548

9 ธ.ค. 2548

14 พ.ย. 2548 -
28 พ.ย. 2548
1 ธ.ค. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
25 ต.ค. 2548
25 ต.ค. 2548 -
9 พ.ย. 2548
10 พ.ย. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
27 ก.ย. 2548
27 ก.ย. 2548 -
7 ต.ค. 2548
10 ต.ค. 2548
18 ต.ค. 2548
18 ต.ค. 2548 -
28 ต.ค. 2548
1 พ.ย. 2548

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ 10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
คน.10/สซ.01/2549

12 ต.ค. 2548

2 พ.ย. 2548

12 ต.ค. 2548 -
25 ต.ค. 2548
26 ต.ค. 2548
คน.10/สซ.02/2549

12 ต.ค. 2548

1 พ.ย. 2548

12 ต.ค. 2548 -
25 ต.ค. 2548
26 ต.ค. 2548
คน.10/สจ.01/2549 17 ต.ค. 2548 17 ต.ค. 2548 -
27 ต.ค. 2548
28 ต.ค. 2548
คน.10/ สซ.03/2549 31 ต.ค. 2548 31 ต.ค. 2548 -
10 พ.ย. 2548
11 พ.ย. 2548
คน.10/สซ.04/2549 31 ต.ค. 2548 31 ต.ค. 2548 -
10 พ.ย. 2548
11 พ.ย. 2548
คน.10/สซ..05/2549 2 พ.ย. 2548 2 พ.ย. 2548 -
14 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548
คน.10/สซ.06/2549 2 พ.ย. 2548 2 พ.ย. 2548 -
14 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548
4 พ.ย. 2548
4 พ.ย. 2548 -
15 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2548
4 พ.ย. 2548
4 พ.ย. 2548 -
15 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2548
คน.10 สซ.09/2549 1 ธ.ค. 2548 1 ธ.ค. 2548 -
14 ธ.ค. 2548
15 ธ.ค. 2548

โครงการก่อสร้าง 1

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
3 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548 -
14 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548 -
14 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548 -
14 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548
3 พ.ย. 2548 -
14 พ.ย. 2548
15 พ.ย. 2548

โครงการก่อสร้าง 2

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
1 พ.ย. 2548
1 พ.ย. 2548 -
16 พ.ย. 2548
17 พ.ย. 2548

โครงการก่อสร้าง 4

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง

Update วันที่ 9 ธันวาคม  2548 เวลา 16.00 น.