ลำดับที่
ชื่อโครงการ
E-Mail
1
สำนักชลประทานที่ 10
1.1
      ส่วนวิศวกรรม
1.2
      ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
1.3
      ส่วนปฏิบัติการ
1.4
      ส่วนช่างกล
1.5
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
2
โครงการชลประทานลพบุรี
3
โครงการชลประทานสระบุรี
4
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
5
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
6
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
7
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
8
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
9
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
10
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
13
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
16
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10
17
โครงการก่อสร้าง 1/10
18
โครงการก่อสร้าง 2/10