E-mail ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักชลประทานที่ 10

ชื่อโครงการ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
E - mail
โครงการฯ มโนรมย์
นายชัยพร ธรรมภักดี
นายกฤษฎา วิจิตรบรรณการ
ฝวศ.คบ.
ฝจน.คบ.
t_chaiyapron@hotmail.com
kriza@thaimail.com
โครงการฯ ช่องแค
นายวินัย อุ่นอก
ฝวศ.คบ
chongkar_rid10@hotmail.com
โครงการฯ โคกกะเทียม
นายเฉลิมพล ทองน้อย
วิศวกรชลประทาน 5
duo_49@maildozy.com
โครงการฯ เริงราง

นายศุภกร เชียรเจริญ
นายสุจินต์ โนนพยอม
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ
นายจักรพันธ์ อรวิบูลย์ศิริ

นายช่างชลประทาน 8
นายช่างชลประทาน 6
วิศวกรชลประทาน 5
วิศวกรชลประทาน 5
supagon_ch@hotmail
sujin@hotmail
ph_phadungsak@hotmail
jur20047@hotmail
โครงการฯ คลองเพรียว -เสาไห้
นายธรรมนูญ อำพันฉาย
นายพรชัย บุญพิพิธ
นายสมพงษ์ กะตะจิตต์
นายวัลลภ กิ่มใจเย็น
นายณัฐวุฒิ คำสีเขียว
นางวาสนา ทองคล้าย
น.ส.ดวงใจ ชื่นโชติ
ชคบ.
ฝสบ.คบ.ที่ 1
ฝสบ.คบ.ที่ 2
ฝธก.คบ.
นายช่างชลประทาน 6
จนท.บันทึกข้อมูล 3
บท.คบ.
thumnoon7@hotmail.com
boonyapipit@hotmail.com
sompongkatajit@hotmail.com
vallopgim@hotmail.com
nutthawoo@hotmail.com
vasanathongkloy@hotmail.com
duan97@maildozy.com
โครงการชลประทานสระบุรี
นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

นายสุกิจ พรหมราช
นายสุรชัย สบายเมือง
นายชัยณรงค์ ฟองอ่อน
นายไพบูลย์ พันธุ์ศรีวรพงษ์
นายยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี
ชคป.

ฝวศ.คป.
ฝจน.คป.
ฝสบ.คป.
บง.คป.
นายช่างชลประทาน 5
atpongc@hotmail.com
atpongc@thaimail.com
sukitpromarach@hotmail.com
naichangsuracha@hotmail.com
rong2499@hotmail.com
phaiboon1@hotmail.com
yongyootnuretmontee@hotmail.com
โครงการฯ บางบาล
นายวรวิทย์ บุญยเนตร
นายธัญนนท์ ทองคำ
ฝจน.คบ.
นายช่างชลประทาน 6
waterman_35@thaimail.com
hurt_47@thaimail.com
โครงการชลประทานลพบุรี
นายเลิศชัย ศรีอนันต์
นายถวิล วงษ์เฉลียง
ฝวศ.คป.
ฝจน.คป.ลพบุรี
lertchai_s@yahoo.com
tawil2494@maildozy.com
ส่วนจัดสรรน้ำ
นายวิชัย รักเสนาะ
นายสถิต โพธิ์ดี
นายอรรถพร ปัญญาโฉม
ฝปค.ชป.10
ฝบข.ชป.10
ฝจน.ชป.10
wichai38@maildozy.com
dss10@maildozy.com
punyachom@hotmail.com
tangi@maildozy.com
ส่วนวิศวกรรม
นายชำนาญ มีสมมนต์
นายพีระ ธนามี
นายณรงค์ ดีพลา
ว่าที่ ร.ต.สิทธิการ ธิติทรัพย์อุดม
นางฟ้าอรุณ ธนามี
นางละเอียด เชียรเจริญ
น.ส.จิราภรณ์ อรรคฮาตสี
กพค.ชป.10
นายช่างชลประทาน 6
นายช่างชลประทาน 6
วิศวกรชลประทาน 4
คนงาน
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
ช่างฝีมือสนามชั้น 1
kon38@maildozy.com
kmitnb-27-eng@maildozy.com
ndeepla@maildozy.com
nira52@maildozy.com
fha12@maildozy.com
la-iad92@maildozy.com
jirapron-k@maildozy.com
งานประชาสัมพันธ์
น.ส.กรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย
ปส.ชป.10
tu2510@maildozy.com