กรอบอัตรากำลังข้าราชการ สำนักชลประทานที่ 10
ที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง

ฝ่าย/ส่วน/โครงการ
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2-4
หรือ 5
ระดับ 2-4
หรือ 5หรือ6
ระดับ 1-3
หรือ4หรือ5
รวม
หมายเหตุ
ผู้อำนวยการสำนักฯ
 1
-
-
-
-
-
-
-
 
-
1
-
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
-
1
19
21
12
4
3
 
1
61
9
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 
1
7
10
4
4
2
-
 
-
28
-
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
1
2
9
5
2
-
1
 
-
20
1
ส่วนปฏิบัติการ
 
1
2
3
2
-
2
1
 
-
11
1
ส่วนเครื่องจักรกล
 
-
2
23
3
-
2
2
 
32
3
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
 
1
2
4
1
-
1
1
 
-
10
1
โครงการชลประทานลพบุรี
 
1
-
-
-
 
10 
-
โครงการชลประทานสระบุรี
 
-
1
3
1
-
-
-
 
-
5
-
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
 
-
1
2
1
-
-
1
 
-
5
1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
 
1
2
4
3
-
-
-
 
-
10
-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
 
1
2
2
-
-
1
-
 
-
6
-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
 
1
2
6
2
-
1
-
 
-
12
-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 
1
2
2
-
-
1
-
 
-
6
-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
 
1
2
7
 2
-
1
-
 
-
13
2
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
 
1
2
2
1
-
-
1
 
-
7
1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
1
2
2
3
-
-
1
 
-
9
1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
 
1
2
8
4
-
1
-
 
-
16
-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
1
1
2
2
1
-
-
 
-
7
-
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
 
1
2
3
1
-
1
-
 
 -
8
 
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10
 
-
2
3
1
-
1
1
 
-
8
1
โครงการก่อสร้าง 1
 
1
5
17
3
2
-
-
 
-
28
-
โครงการก่อสร้าง 2
 
-
5
17
2
2
-
-
 
 -
26
-
รวม
1
16
51
154
63
23
18
12
 
1
339
21