สำนักชลประทานที่ 10

 

     สำนักชลประทานที่ 10 แบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วน 2 โครงการก่อสร้าง กับมีโครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส่วน รวมทั้งโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ โดยกรมฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ส่วนวิศวกรรมบริหาร
3. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
4. ส่วนปฏิบัติการ
5. ส่วนเครื่องจักรกล
6. โครงการชลประทานจังหวัด
7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
8. โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ
9. โครงการก่อสร้าง 1-2

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษา การใช้อาคารสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทานทางสื่อสาร
มวลชน รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ดำเนินการด้านสวัสดิการต่างๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีทั่วไป ตามระบบบัญชีส่วนภูมิภาค  การตรวจสอบลงทะเบียนหลักฐาน การจ่าย การควบคุมงบประมาณตามการอนุมัติเงิน ประจำงวดของสำนักงบประมาณ โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและงานฝาก การจัดทำงบเดือน เบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างในอำนาจของผู้อำนวยการ
สำนักชลประทาน และอำนาจหัวหน้าโครงการ การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาสอบสวนวินัยของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ การตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุและการบุกรุกที่ราชพัสดุ และงานนิติการอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนวิศวกรรมบริหาร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำพิจารณางานพัฒนาแหล่งน้ำด้านวิศวกรรม โครงการขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการตามพระราชดำริ การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในด้าน
วิชาการ จากสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง การสำรวจและศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ปฐพีและธรณี สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา เพื่อการพิจารณาโครงการ การออกแบบ
และการก่อสร้าง การออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างและคุณภาพ งานก่อสร้างในเขตสำนักชลประทาน
รวมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และให้คำแนะนำ ทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโครงการต่างๆ ในเขตสำนักชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอด
สู่เกษตรกร ให้ได้มาซึ่งประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของกรมชลประทานรวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 3 ฝ่าย คือ

               2.1 กลุ่มพิจารณาโครงการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบวางแผนและศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำพิจารณาและจัดทำรายงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านวิศวกรรมทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานปรับปรุงโครงการ โดยพิจารณา ความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิชาการจากสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ประกอบด้วย การศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยา สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก และสภาพอุทกวิทยา จัดทำรายงาน ทางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดเล็กและขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่มีผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดขอบเขตควบคุม ดูแลงานด้านวิชาการของที่ปรึกษาในการศึกษาโครงการ วางแผนและศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำ โดยอาศัยสถิติต่าง ๆ และข้อมูลอุทกวิทยา ประกอบการวางแผนสรุปรายงานผล ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านวิชาการ ของการพิจารณา วางโครงการ และการพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจน ให้คำแนะนำทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
              2.2 กลุ่มออกแบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบงานต่าง ๆ ภายในเขตสำนัก
ชลประทาน โดยการออกแบบเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบเพื่อการก่อสร้าง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ และ งานปรับปรุงโครงการรวมทั้งการออกแบบเพื่อก่อสร้างการ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันตลิ่ง การขุดสระเก็บน้ำ การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ด้านวิศวกรรมประกอบการจัด ทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และจ้างสำรวจ-ออกแบบ บริหารสัญญาจ้างสำรวจ-
ออกแบบ เร่งรัดงานคำนวณออกแบบของบริษัทที่ปรึกษาให้เสร็จทันตามแผนงาน ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานออกแบบ
ของบริษัทที่ปรึกษา โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบและคำนวณ ปริมาณงาน
และราคางานที่จะก่อสร้าง รวมทั้งเก็บแบบและ พิมพ์แบบ ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิค ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข (Specification) ในการก่อสร้างหรือจัดหา เพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
             2.3 กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการวางแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบ คำนวณ ออกแบบ พิจารณาความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของดิน หินฐานราก รวมทั้งดำเนินการศึกษาสภาพความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจธรณีวิทยา การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อให้ได้ข้อมูล โครงสร้างของธรณี ฐานราก เพื่อทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ
หาความแข็งแรง การรั่วซึมของดิน หินฐานราก และความมั่นคงของขอบอ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่ ขั้นการวางโครงการ ออกแบบ
ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินการควบคุมตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุง สภาพธรณีวิทยาฐานรากของเขื่อน สำรวจข้อมูลต่างๆ ด้านปฐพีกลศาสตร์ของดินฐานรากเขื่อนเก็บกักน้ำ
หรืออาคารชลประทานต่างๆ เพื่อพิจารณาออกแบบ ฐาน รากให้เหมาะสมกับสภาพดินและให้มีความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเขื่อนเก็บกักน้ำ และอาคารชลประทานต่างๆ ดำเนินการควบคุมปรับปรุงฐานรากเขื่อนและสำรวจหาแหล่งดิน หินที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ศึกษาด้านอุทกธรณีวิทยา
ของพื้นที่ชลประทานก่อนการสร้างเขื่อนและหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
               2.4 ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการวางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ การสำรวจทำแผนที่
ภูมิประเทศ ทางพื้นดินเพื่อการพิจารณา วางโครงการ การออกแบบรายละเอียดอาคารชลประทาน การสำรวจวางแนวคลอง ถนนและคันกั้นน้ำ ผังงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ ตลอดจนการสำรวจ วางหมุดหลักฐานเพื่อการอ้างอิงและการตรวจสอบ การสำรวจกันเขตเพื่อการจัดหาที่ดินและประสานงานรังวัดที่ดิน การสำรวจ พื้นที่ในเขต ของสำนักชลประทาน พร้อมทั้งรับผิดชอบในการสำรวจทำแผนที่ โครงการพิเศษโครงการพระราชดำริ งานปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย
             2.5 ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพทางด้านวิศวกรรมของเขื่อนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักชลประทาน ประกอบด้วย เขื่อนคอนกรีต เขื่อนดิน และอาคารประกอบ เพื่อทำการวิเคราะห์และวางแผนในการ ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย รวมทั้งสำรวจ ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสภาพของเขื่อนคอนกรีต เขื่อนดิน และอาคารประกอบทางด้านวิศวกรรม เพื่อทำการวิเคราะห์ และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านเขื่อนประเภทต่าง ๆ ในการวางแผน ปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ตลอดจนคำนวณปริมาณงาน ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
            2.6 ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเทคนิคและวิธี การทดลองคอนกรีต และวัสดุที่นำมา ใช้ในการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมและมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ ความปลอดภัย ของอาคารชลประทานต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตาม ที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม เพื่อตรวจสอบงบประมาณและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของ
สำนักชลประทานพิจารณาตรวจสอบการ วางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ สำหรับเพื่อการเพาะปลูก การ
อุปโภค-บริโภค ควบคุมการใช้น้ำร่วมกับโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา การขอใช้
ที่ราชพัสดุ วางแผนควบคุมงานเกษตรชลประทาน งานพัฒนาการใช้น้ำในแปลงนา สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการหาวิธีการส่งน้ำให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้ง จัดทำสถิติข้อมูล ทางอุตุวิทยาและอุทกวิทยา การตกตะกอนของอ่างเก็บน้ำและคลองต่าง ๆ พิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิชาการ ในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ ภายในเขตสำนักชลประทาน วางแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจำปีให้โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาต่างๆ ตรวจสอบประมาณการให้เป็นไปตามแผน
การจัดสรรเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติงาน ร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ
             3.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน เพื่อใช้ งบประมาณของสำนัก ชลประทาน โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ให้ได้ประโยชน์อย่าง เต็มที่ในด้านการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา โดยให้สอดคล้องกับแผนงานซ่อมแซม งานปรับปรุง และงานก่อสร้างของโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินงบประมาณ ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้อง
กับงบประมาณในเขตสำนักชลประทาน โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จัดทำรายงานเกี่ยวกับ
การเงิน เสนอสำนักชลประทานหรือสำนักเจ้าสังกัด ประเมินผลราคางานในด้านอัตราราคางาน (Unit Cost) ควบคุมฐานะ การเงินของสำนักชลประทาน โครงการ ชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เก็บข้อมูล สถิติแผนงาน และงบประมาณประจำปีของสำนักชลประทาน โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยการ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการ และเทคโนโลยีใน หน่วยงานและ
โครงการ ในสำนักชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
             3.2 ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการ จัดสรรน้ำการส่งน้ำ และการระบายน้ำร่วมกับโครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก การอุปโภค-
บริโภค การคมนาคมทางน้ำในเขตสำนักชลประทาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสภาพการใช้น้ำชลประทาน โดยการพิจารณา การสูบน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก และรวบรวมสถิติข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน ระดับน้ำและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อช่วยในการพิจารณาการจัดสรรน้ำ การระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และความต้องการใช้น้ำของโครงการชลประทานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และให้การเผยแพร่แนะนำในด้านวิชาการเรื่องน้ำแก่ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            3.3 ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมและดำเนินการต่อเนื่อง
กับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อให้ เกษตรกรได้รู้จักการใช้น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้โครงการชลประทานบริหาร
จัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยการจัดทำแปลงสาธิตการ ใช้น้ำชลประทานให้กับพืชเศรษฐกิจโดยเป็นโครงการ
นำร่องที่ได้นำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้ เกษตรกรได้รู้จักการให้น้ำแก่พืชอย่าง เหมาะสมต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางแผนการปลูกพืชในเขตชลประทานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณของน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อให้โครงการ
ชลประทานเกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกมากที่สุด รวมทั้งสำรวจพื้นที่การเพาะปลูกในด้าน การเกษตรเพื่อให้ได้รับการจัดสรรน้ำ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการสำรวจผลผลิตตามลักษณะการพัฒนาของการชลประทานประเภทต่าง ๆ และจัดการฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานและเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           3.4 ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิชาการ
ในการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ โดยวางแผนจัดสรรเงิน งบประมาณประจำปีเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้กับโครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่าง ๆ โดยการพิจารณาศึกษารายละเอียด
การวางแผนการป้องกันน้ำเค็ม น้ำท่วม ดินเค็ม ดินด่าง รวมทั้ง ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุง
รักษาในเขตพื้นที่ของสำนัก ชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           3.5 ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงและบำรุง
รักษาทางชลประทาน ที่อยู่ในเขตสำนักชลประทาน โดยการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
ในการปรับปรุงและซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้งานได้ตลอดฤดูกาล จัดทำ คำของบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามแผนปฏิบัติงาน
ภายในโครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาต่าง ๆ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนประจำปี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           3.6 ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ มีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำการขาดแคลนน้ำ
สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วางแผนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การป้องกัน
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนปฏิบัติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์และจัดทำรายการงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณประจำปี ตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและนโยบาย
แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อศึกษาแหล่งวัสดุก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา และบริหารสัญญา รวมทั้งจัดทำรายละเอียด
แผนงานงบประมาณ และประเมินผลงานก่อสร้างโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองน้ำธรรมชาติ คลองธรรมชาติ และอื่น ๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ดำเนินการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม จัดหาวัสดุ
ในการส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำไปยังบึง สระ หรือหนองน้ำธรรมชาติ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำและ ระบบส่งน้ำและปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
              4.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน เพื่อใช้งบประมาณของสำนักชลประทาน
ให้ได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยให้สอดคล้องกับแผนงานซ่อมแซม งานปรับปรุง และงานก่อสร้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินงบประมาณ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้เงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณในเขตสำนักชลประทาน จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินเสนอสำนักชลประทาน หรือสำนักเจ้าสังกัด ประเมินผลราคางานในด้านอัตราราคางาน (Unit Cost)
ควบคุมฐานะการเงินของสำนักชลประทาน เก็บข้อมูล สถิติ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของสำนักชลประทาน
โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำแนะนำ ทางวิชาการและเทคโนโลยีในหน่วยงาน
และโครงการในสำนักชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

             4.2 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สระบุรี)
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนติดตั้ง ซ่อมบำรุง และสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักชลประทาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร
สำหรับไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำ และเป็นศูนย์ประสานงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จังหวัดสระบุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา และนครนายก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
             4.3 ฝ่ายปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบวางแผนจัดหาวัสดุในการส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตสำนักชลประทาน ประกอบด้วย หนอง บึง และคลองธรรมชาติ เพื่อการก่อสร้างปรับปรุง
ให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
             4.4 ฝ่ายโครงการพิเศษ
มีหน้าที่วางแผนงานก่อสร้างโครงการพิเศษในเขตสำนักชลประทาน ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการป้องกันชายแดน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีน้ำไว้สำหรับการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตร รวมทั้งตรวจสอบ แผนงานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนเครื่องจักรกล
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการวางแผนปฏิบัติการซ่อมสร้าง ดัดแปลงแก้ไข การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงาน
ในหน้าที่ของสำนักชลประทาน ควบคุม เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษอื่น ๆ และก่อสร้าง คันคูน้ำ การปรับปรุงบำรุงรักษาทางชลประทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่งานช่างกล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกล ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเขตสำนักชลประทาน
และกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกล การผลิตการติดตั้งอุปกรณ์บังคับน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถรองรับภารกิจของกรมชลประทาน รวมทั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ

              5.1 ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้เครื่องจักรกล จัดทำประมาณการ บริหารและพัฒนาเครื่องจักรกล ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกลสูบน้ำ ออกแบบ ดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของงานช่างกลในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดการ ใช้เครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

              5.2 ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการซ่อมสร้าง ดัดแปลง แก้ไขการผลิต การติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำ ควบคุมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลก่อสร้างเครื่องมือกล
เครื่องจักรกลสูบน้ำ เครื่องจักรกลงานดิน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ไฟฟ้า ประปา ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตสำนักชลประทาน
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

              5.3 ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกลก่อสร้างและยานพาหนะ ให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักชลประทาน ได้แก่ งานขุดลอกคลอง
งานปรับปรุงทางชลประทาน งานบำรุงรักษาทางชลประทาน งานก่อสร้างคันคูน้ำ งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก งานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             5.4 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค การป้องกันอุทกภัย สนับสนุนงานก่อสร้าง วางแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการสูบน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัดงบประมาณ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             5.5 ฝ่ายสื่อสาร มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ให้บริการข่าวสาร เรียกขาน รวมทั้งประสานงาน ข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ

โครงการชลประทาน (จังหวัด)
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ควบคุมและ บริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภาย
ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรม
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย รวมทั้งการวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำ ที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการ
เกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและ คลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่น ๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและ งานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออก
เป็น 3 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น) คือ
              6.1 ฝ่ายวิศวกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุม งบประมาณของ
โครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำ
รายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
              6.2 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขต
โครงการ ควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม
และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
              6.3 ฝ่ายช่างกล
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
             6.4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ โครงการพิเศษ
วางแผนบริการ โครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ ประกอบด้วย
อาคารชลประทานขนาดกลาง อาคาร ชลประทานขนาดเล็ก คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ควบคุมการจัดสรรน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบการส่งน้ำและระบบระบายน้ำที่สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวม
สถิติข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพของน้ำ ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับไว้เพื่อการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ควบคุมและ
บริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ ติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำ ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ำ การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
ชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ให้รู้จักใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี
บริหารงานประตูน้ำของแต่ละโครงการ รวมทั้งปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนปฏิบัติ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น) คือ

             7.1 ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณา ความเหมาะสม ในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำ และ คลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการ
เบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             7.2 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ
การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ โครงการ งานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงาน กับหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเพื่อเก็บสถิติผลผลิตในด้านการเกษตร
ภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการระบบชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทาน
อย่างถูกวิธีีเพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ี่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            7.3 ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
            7.4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขต
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหา
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำ
ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี
และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตาม แผนพัฒนาชนบทและงานอื่น ๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษา
ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างระบบชลประทานในระดับไร่นา (On-Farm Irrigation System) ควบคุมการบริหารงาน
และการก่อสร้างให้เป็นไปตามนโยบายกรมฯ งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในแต่ละปี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อให้การแพร่ระบายน้ำจากคลองสายใหญ่ สายซอย ซึ่งสามารถระบายไปทั่วถึงแปลงเพาะปลูกทุกพื้นที่ และจัดทำระบบระบายน้ำ
ส่วนที่เกินออกจากบริเวณพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามช่วงเวลาและปริมาณซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควบคุมรับผิดชอบในการตรวจสอบเขตและผังลักษณะคูน้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอประกาศ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตดำเนินงานคันคูน้ำ ตลอดจนดำเนินการขอประกาศผังลักษณะคูน้ำ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคันและ คูน้ำ พ.ศ.2505 รวมทั้งการขอแก้ไขผังคูน้ำ ที่มีการจัดการประชุมเพื่อขอใช้ที่ดินของราษฎร ดำเนินการ ก่อสร้าง โดยการ
ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและเจ้าของที่ดินในปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้น้ำชลประทาน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
              8.1 ฝ่ายวิศวกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการพัฒนาระบบชลประทานในระดับไร่นา เพื่อการ ก่อสร้างทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ควบคุมแผนงาน/แผนเงิน ตรวจสอบการจัดทำรายการคำนวณปริมาณงานโดยละเอียดตามแบบแปลน ซึ่งประกอบด้วย งานดิน งานอาคาร และงานดาดคอนกรีต จัดทำรายละเอียดประมาณการเพื่อของบประมาณประจำปี จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ จัดทำแผนการใช้วัสดุ จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณในแต่ละหมวดงาน จัดทำราคากลางของงานประกวดราคา
ซื้อหรือจ้าง ควบคุมการใช้เงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของ รายงาน
การใช้เงินของแต่ละงานก่อสร้าง จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ รวบรวมและตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละงาน
ก่อสร้าง วิเคราะห์และจัดทำสถิติการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานก่อสร้าง ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขอเปิดงาน
โครงการก่อสร้างคันคูน้ำ จัดทำแผนงานการเปิดงาน คันคูน้ำเสนอสำนักชลประทาน ตั้งแต่แผนการสำรวจเพื่อการออกแบบ แผนงานการออกแบบและแผนการ ก่อสร้าง เพื่อนำเสนอขอตั้งงบประมาณล่วงหน้า ควบคุมรับผิดชอบในการตรวจสอบเขต
และผังลักษณะคูน้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตดำเนินงานคันคูน้ำฯ ตลอดจนดำเนินการขอประกาศผังลักษณะคูน้ำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 รวมทั้งการ ขอแก้ไขผังคูน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
             8.2 ฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย งานดิน งานอาคารบังคับน้ำ งานดาดคอนกรีตและงานประกอบอื่น ๆ ตามแผนงานและ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ ดำเนินการสำรวจแนวระดับและจัดทำแผนที่รูปแปลงกรรมสิทธิ์ ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดของแบบแปลนรูปร่างของระบบคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ และอาคารตามความจำเป็น
และเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง จัดทำรายละเอียดความต้องการวัสดุหลักที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างสนาม จัดทำแผนความต้องการในการใช้เงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว การจัดซื้อวัสดุทุกประเภท
ค่าล่วงเวลา ตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยงที่เกี่ยวข้องในงานสนาม จัดทำแผนความต้องการเครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะ จัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าของงานพร้อมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
            8.3 ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุง
รักษา และพัฒนาการใช้น้ำของโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมชี้แจงกับเกษตรกร พิจารณาวางแผนขั้นตอนการก่อสร้าง โดยการศึกษารวบรวมรายละเอียดของข้อมูลในข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและสังคม
ในพื้นที่ของชลประทานเพื่อทำการจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ ประสานงานกับเกษตรกรในการให้ความยินยอมในการสละที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ให้ความรู้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร
ในการบริหารการใช้น้ำ ติดตามและประเมินผลพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในด้านการดูแล และใช้ประโยชน์จากระบบคันคูน้ำ
หลังการก่อสร้างทั้งระยะปีที่ 1 และปีที่ 2 รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสารการส่งมอบงานก่อสร้างระบบคันคูน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ
โครงการชลประทาน หรือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรกับฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          8.4 ฝ่ายช่างกล
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการจัดการควบคุมการใช้และซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกล
เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟ้าและประปา พิจารณาสั่งจ่ายยานพาหนะเครื่องจักรกลและ เครื่องมือให้ออกไปปฏิบัติงานก่อสร้าง จัดทำรายละเอียดใบแสดงความต้องการการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่ช่างกลออกปฏิบัติงานสนาม เพื่อสนับสนุนในแต่ละงานก่อสร้าง รายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของยานพาหนะและเครื่องจักรกล จัดทำและติดตั้งเครื่องกว้าน
บานระบาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงการก่อสร้าง 1-2

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้าง อาคาร ชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เช่น ทำนบ ฝาย เขื่อนเก็บกักน้ำ
เขื่อนหรือประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา คันกั้นน้ำ ถนนบนคันคลอง และดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ และระบบชลประทานประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบการบริหารงานในลักษณะ
ของโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก โครงการ ก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริโครงการพิเศษ และโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคง โดยดำเนินการเสร็จตามแผนงาน
งบประมาณที่กำหนดไว้และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน คือ
             9.1 กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ การตรวจสอบและวิเคราะห
์แผนปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอน ในการก่อสร้างโครงการ ติดตามและประเมินผลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ คำนวณปริมาณงาน
และปริมาณวัสดุก่อสร้าง กำหนดเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างและบริหารงานจ้างเหมาของโครงการ ตลอดจนให้
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
             9.2-9.6 กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลาง โครงการก่อสร้างชลประทาน ขนาดเล็ก โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการ พระราชดำริ โครงการพิเศษ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและอาคารชลประทาน ประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนจัดทำ
รายงานและดำเนินการส่งมอบ
โครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วให้สำนักชลประทาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
             9.7 กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา ได้บริการเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสารของโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ในส่วนของงานช่างกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย