ครงสร้างส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ 10

 

    ในส่วนกลางของสำนักชลประทานที่ 10 ประกอบด้วย 4 ส่วน กับอีก 1 ฝ่าย ไ้ด้แก่

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่และนิติการ บัญชีการเงิน พัสดุ อาคารสถานที่และรักษา ความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

2. ส่วนวิศวกรรมบริหาร รับผิดชอบงานด้านพิจารณาโครงการ สำรวจปฐพีและธรณีวิทยา สำรวจภูมิประเทศ ออกแบบ จัดการความปลอดภัยเขื่อน งานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

3. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา รับผิดชอบงานด้านบริหารและจัดการน้ำ วางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
โครงการชลประทาน แผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ส่งเสริมการใช้น้ำปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง
ชลประทาน และวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ

4. ส่วนปฏิบัติการ รับผิดชอบงานด้านแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการพิเศษ และ ปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5. ส่วนเครื่องจักรกล รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมช่างกล ปฏิบัติการช่างกล ปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน และปฏิบัติการสูบน้ำ

การแบ่งส่วนการบริหารงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา มีจำนวนรวม 14 โครงการได้แก่

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 10 โครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านจัดสรรน้ำบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน ในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานทั้งหมดประมาณ 2.43 ล้านไร่ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตั้งอยู่ที่ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตั้งอยู่ที่ ต. วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตั้งอยู่ที่ ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

5. โครงการส่งน้ำและำบำรุงรักษาเริงราง ตั้งอยู่ที่ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตั้งอยู่ที่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

8. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

9. โครงการส่งน้ำและำบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

10. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

- โครงการชลประทาน (จังหวัด) มีจำนวน 4 โครงการ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13.80 ล้านไร่ ได้แก่

1. โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

2. โครงการชลประทานลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

3. โครงการชลประทานสระบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

4. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การแบ่งส่วนการบริหารงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้าง 1 มีที่ทำการตั้งอยู่บริเวณหัวงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รับผิดชอบงาน ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ในท้องที่ จ.ลพบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา

2. โครงการก่อสร้าง 2 มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ในท้องที่ จ.สระบุรี และจ.เพชรบูรณ์

สำหรับงานด้านการก่อสร้างระบบคันคูน้ำ ได้แก่ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10 มีที่ทำการตั้งอยู่บริเวณหัวงานโครงการฯ โคกกะเทียม ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี รับผิดชอบงานก่อสร้างระบบชลประทานในระดับไร่นา (On-Farm Lrrigation System) ในเขตพื้นที่ชลประทาน

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานซึ่งสังกัดสำนัก และกองต่าง ๆ ในส่วนกลางของกรมชลประทานมาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนัก
ชลประทานที่ 10 ได้แก่ ฝ่ายรถขุด ฝ่ายรถแทรคเตอร์ ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัด-วัชพืช ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 10 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคกลาง และฝ่ายจัดหาที่ดิน 10