ลำดับที่
คำสั่งที่ / ลงวันที่
เรื่อง
9 ลงวันที่ 24 กพ. 48 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนชั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548
8 20/2548 ลงวันที่ 24 กพ. 48 แต่งตั้งคณะทำงานในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2548

7

ข.19/14/2548 22 กพ. 48

แต่งตั้งข้าราชการ (นายยสพงศ์ ถิ่นดำ)
6
16/2548 ลงวันที่ 16 กพ. 48
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
5
15/2548 ลงวันที่ 11 กพ. 48
แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่นระดับสำนักชลประทานที่ 10 ประจำปี 2549
4
ข. 19/09/2548 และ
จ. 19/10/2548ลงวันที่ 8 กพ. 48
แต่งตั้งข้าราชการ (นางสาวดวงใจ ชื่นโชติ) และให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน (นายวุฒิชัย คงแจ๋ว)
3
ข 19/06/2548 ลงวันที่ 28 มค. 48
แต่งตั้งข้าราชการ (นายจิระพันธุ์ ศรีนิล)
2
14/2548 ลงวันที่ 28 มค. 48
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน (นางสาวกรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย)
1
13/48 ลงวันที่ 27 มค. 48
เรื่องจัดตั้งศูนย์ย่อยประสานราชการใสสะอาดสำนักชลประทานที่ 10