ลำดับที่

วันที่บันทึก

เรื่อง

จำนวน หน้า

เรียน

หมายเหตุ

เจ้าของเรื่อง

1564
9 ธ.ค 48
สรุปข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการสอบทานรายงานการควบคุมภายใน
8
ผอ.ส่วน,และ หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1563
9 ธ.ค 48
กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
2
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1562
9 ธ.ค 48
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
5
ผอ.ส่วน,ชคป.ลพบุรี,ชคบ.โคกกะเทียม,ชคน.10, ชคส1/10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1561
9 ธ.ค 48
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 629/2548 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1560
9 ธ.ค 48
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 625-627/2548 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
9
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1559
8 ธ.ค 48
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ก่อสร้าง"งานก่อสร้างชลประทาน"
1
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก, พด.ชป. และ บง.ชป.
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1558
8 ธ.ค 48
การส่งสำเนาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงานระดับสำนัก/กอง
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1557
8 ธ.ค 48
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
2
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1556
8 ธ.ค 48
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในงานพิธีที่จัด ณ.พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
6
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1555
8 ธ.ค 48
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549 วันที่ 31 ธค.48-3 มค.49
5
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1554
8 ธ.ค 48
ขอสรุปข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)จากการประชุม ครั้งที่ 4/2549
7
ผอ.ส่วน,ชคป.ลพบุรี, ชคบ.โคกกะเทียม, ชคส.1/10 และ ชคน.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1553
8 ธ.ค 48
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี
7
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก, และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
1552
8 ธ.ค 48
การเสนอผลงานบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติประจำปีพุทธศักราช 2549
12
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ก.ชป.10
1550
6 ธ.ค 48
รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO
10
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1549
6 ธ.ค 48
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งวิศวกร 3-5 หรือ 6 ว.หรือ 7 ว.
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1548
6 ธ.ค 48
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 592/2548 เรื่องย้ายข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1547
6 ธ.ค 48
คำสั่งกรมฯ ที่ ข.1026/2548 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิบด
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1546 2 ธ.ค 48
การประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
4 ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก เพื่อทราบและพิจารณา ธก.ชป.10
1545
2 ธ.ค 48
การพิจารณาให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็ม ประจำปี 2549
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบและส่งรายชื่อที่ งานการเจ้าหน้าที่ภายใน วันที่ 3 เม.ย.49
ก.ชป.10
1544
2 ธ.ค 48
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
10
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1543
30 พ.ย 48
โครงการ "บ้านธนารักษ์"สวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1542
30 พ.ย 48
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1541
30 พ.ย 48
แจ้งการสอบคัดเลือกและวัดระดับหลักสูตร The Intensive English Course for RID officials
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1540
30 พ.ย 48
รับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพในสวัสดิการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ กรมชลประทาน
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1539
30 พ.ย 48
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติประจำพุทธศักราช 2549
14
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ชคป.ลพบุรี, ชคบ.เขื่อนป่าสักฯ ,ชคน.และ ชคส.1/10
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1538
30 พ.ย 48
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1537
30 พ.ย 48

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรฯอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม เพื่อสอบแข่งขันรับทุนศึกษาฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

7
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบและพิจารณาส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 30 พย.48
ก.ชป.10
1536
30 พ.ย 48
เชิญชวนผู้ใช้น้ำรวมทั้งยุวชลกรในสังกัด สชป.1-12 เข้าร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
1
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการ ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1535
29 พ.ย 48
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดคืนเงินประกันผลงาน
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก,บง.ชป. และ พด.ชป., บง.คป และ พด.ชป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1534
29 พ.ย 48
การแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในที่ดินบุกรุก
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1533
29 พ.ย 48
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
10
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1532
29 พ.ย 48
ประกาศกรมฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" 2
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก,บง.ชป. และ พด.ชป.
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1531
29 พ.ย 48
การส่งสำเนาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงานระดับสำนัก / กอง ภายในวันที่ 22 พ.ย.2548
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1530
29 พ.ย 48
การประดับธง การสำรวจโบราณสถานและโบราณวัตถุ และการต่อเรือตรวจการณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1529
29 พ.ย 48
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
5
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1528
29 พ.ย 48
ขอส่งเอกสารเรื่อง กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน
5
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1527
29 พ.ย 48
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
8
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1526
29 พ.ย 48
ขอส่งเอกสาร เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1525
29 พ.ย 48
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
10
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1524
29 พ.ย 48
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1523
29 พ.ย 48
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1522
29 พ.ย 48
ขอให้ทำสรุปย่อ 6
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1521
29 พ.ย 48
การเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1520
29 พ.ย 48
การบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณข้ามปีงบประมาณ
4
บง.ชป,บง.คป ทุกจังหวัด
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1519
29 พ.ย 48 ขอเชิญชวนร่วมเดินทางโครงการวัฒนธรรมสัญจร"ไหว้พระ-รับพร"และชมโบราณสถานต่าง ๆ
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1518
29 พ.ย 48 ขอเชิญร่วมสัมนา เรื่องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในกรมชลประทาน
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1517
29 พ.ย 48 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
9
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1516
28 พ.ย 48
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม"การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ"ประจำปี 2548
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10, หัวหน้าโครงการฯ,
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1515
28 พ.ย 48
คำสั่งกรมชลประทานที่ 32582548 เรื่องการปรับปรุงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของโครงการก่อสร้าง 1-2
1
ผอ.ส่วน,ชคป.และ ชคส.1-2/10
เพื่อทราบ
ก.ชป.10
1514
28 พ.ย 48
บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่มีการจัดหาทดแทนแจ้งให้กับโครงการ
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1513
28 พ.ย 48
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี หอสมุดแห่งชาติ
4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1512
28 พ.ย 48
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
7
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1511
28 พ.ย 48
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แถลงการณ์ สกอท.
5
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1510
28 พ.ย 48

ขอความอนุเคราะห์ในการร่วมสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอด

4
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ,หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1509
28 พ.ย 48
ผู้ติดตามรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่   วันที่ 31 ตค.-1 พย.48
3
ผอ.ส่วน,หัวหน้าโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10