ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
รายนามผู้บริหารสำนัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ สชป.10
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัด
E-mail หน่วยงานในสังกัด
E-mail เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ชื่อตำแหน่งไทย-อังกฤษ และอักษรย่อ ของกรมชลประทาน

ข้อมูลด้านบุคลากร
อัตรากำลัง
รายชื่อ / เบอร์โทร หัวหน้าหน่วยงาน
ข้อมูลข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
ฝ่ายบริหารทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสำนักฯ และโครงการฯ

ข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ำ
แผนผังการบริหารน้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำ
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ
แผนการส่งน้ำ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
แผนการสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำ
แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ

ข้อมูลด้านแผนงาน
งบประมาณ

แผนงานและงบประมาณด้าน
จัดสรรน้ำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านจัดสรรน้ำ
แผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง
ความก้าวหน้าของการดำเนินการ ด้านก่อสร้าง
งานตรวจราชการนายก ฯ

 
   ภาพกิจกรรม
สำนักชลประทานที่ 10
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548
มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 10
เข้าร่วมพิธีจำนวน 343 คน

     
สำนักชลประทานที่ 10 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ให้แก่ข้าราชการซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาและหัวหน้างานเกษตรชลประทาน ของโครงการต่างๆ ในเขตสำนักชลประทานที่ 10  จำนวน  70 คน
  ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2548ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

  คำสั่ง / ประกาศ
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรอบรั้วเทพสตรี ฉบับที่ 11 ปีที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2548
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ประจำเดือน

วารสารข่าว การบริหารจัดการชลประทานสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง (ต่อจากฉบับที่แล้ว) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนตุลาค 2548

วารสารข่าว การบริหารจัดการชลประทานสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2548
Download แบบฟอร์ม กง.ผง.48 (แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2548)
 


  Download ข้อมูล

  Download Software

AcrobatReader 5.0
ThaiFirefoxCommunityEditionSetup-1.0.6.1
GoogleEarth